Ekološki incident u Lukavcu: Uništeno 7 hektara zemljišta

Federalni zavod za agropedologiju je prezentirajući Vladi FBiH informaciju o rezultatima analize tla nakon izlijevanja tzv. “Bijelog mora” u Lukavcu, predložio je više sanacionih mjera koje mogu biti provedene ove godine, čime bi sjetva bila omogućena već u narednoj. Nakon analize zemljišta, utvrđeno je da ne postoji zagađenost teškim metalima i organskim politantima. Usljed incidenta došlo je do enormnog povećanja pH vrijednosti i zaslanjenosti tla. U takvim uslovima ništa ne može opstati kada je u pitanju flora i fauna. Utvrđeno je da je sedam hektara pod direktnim uticajem, a indirektnog uticaja ima na 46 hektara. Zavod je predložio mjere sanacije, koje je fabrika “Sisecam soda” dužna provesti. U roku od 60 dana ‘Sisecam’ mora pokrenuti proceduru, izraditi projekat sanacije i postupiti u skladu sa preporukama da se fizički ukloni dio taloga koji je ostao i da se vrati na deponiju, te da se preduzmu hidromjere. Pretpopstavka je da se za godinu dana sve može vratiti u normalno stanje i da se to zemljište može ponovo koristiti”, naveli su iz Federalnog zavoda za agropedologiju.