Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta vraćen na doradu

Na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona usvojeni su izvještaji o radu nekoliko ministarstva i institucija čiji je osnivač Tuzlanski kanton. Sa Dnevnog reda je povučena Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u okviru Univerziteta u Tuzli, zbog dorade. Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 10.000,00 KM Općini Kladanj za hitne intervencije zbog prirodne nesreće, izazvane visokim snijegom u januaru ove godine.