Esposito: BiH nije ispunila ni jednu od 15 preporuka GRECO-a (VIDEO)

Bosna i Hercegovina nije ispunila niti jednu od 15 preporuka koje je dalo tijelo Vijeća Evrope GRECO, a BiH kao članica Vijeća Evrope u obavezi je da to uradi, kazao je u intervjuu za Fenu šef departmana Vijeća Evrope za Akciju protiv kriminala i izvršni sekretar Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Gianluca Esposito.

Razgovarala: Hana Imamović

On je u BiH boravio prije dvije godine kada je istaknuo probleme koji se tiču korupcije poput javnih nabavki, korupcije u pravosuđu, ali i problema nepostojanja sistemskog zakona o sukobu interesa na nivou države, no ništa se suštinski nije promijenilo od 2015. godine kada su izdate preporuke.

– Redovno, u slučaju BiH možda i svake godine, provjeravamo da li su vlasti uvažile preporuke GRECO-a, a u ovom trenutku niti jedna od preporuka koje smo dali nije u potpunosti implementirana – pojasnio je Esposito.

Za njega je nekoliko oblasti posebno zabrinjavajuće, a među njima je i problem nepostojanja sistemskog zakona o sukobu interesa na nivou BiH, napominjući da je od izuzetne važnosti prevenirati korupciju prije nego se dogodi, jer kada se ona dogodi društvo u cjelini je na gubitku.

Zbog toga je, ističe, važno riješiti problem sukoba interesa prije nego to postane problem, a GRECO je dao vrlo jasne preporuke za BiH kada je to u pitanju, no još uvijek ne postoji vidljiv napredak u tom smislu.

– U pitanju je veoma riskantna oblast i sve dok je neregulirana ostavlja vrata širom otvorena za korupciju u javnom sektoru generalno, ali i u političkom sistemu itd. Stoga je ovo oblast koja zahtjeva hitno rješavanje – podvukao je Esposito.

Kao drugu oblast kojoj treba biti posvećena pažnja izdvojio je cjelokupan pravosudni sistem te Esposito napominje da ukoliko se ne može vjerovati sudijama onda se postavlja pitanje kome se uopće može vjerovati.

Stoga je, dodaje, važno postaviti različite prepreke oko pravosudnih institucija kako bi se spriječila korupcije prije nego ona bude i počinjena.

Naredna stvar koju BiH hitno treba riješiti je donošenje Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), a ni u tom smislu nema značajnog napretka, no Esposito upozorava da postoji potreba za boljom implementacijom zakona koji postoje.

Sve to potrebno je kako bi se izgradilo prije svega povjerenje u pravosudne institucije, dodaje Esposito, ali i da bi se osiguralo da pravosudne institucije budu efikasne u praksi i to su stvari koje će se nastaviti i dalje pratiti.

Najavio je da će situacija u BiH kada su u pitanju preporuke GRECO-a za nekoliko mjeseci biti revidirana te će GRECO objaviti svoj izvještaj uključujući i izvještaj tijela Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL), a predviđa se da će biti naglašeni isti problemi.

– BiH je u obavezi da implementira preporuke GRECO-a i to u vremenu koje je ovo tijelo odredilo, imajući u vidu da je BiH preuzela takvu obavezu postajući članica Vijeća Evrope. Stoga se ne radi o tome da li će bh. vlasti to učiniti ili ne, nego one moraju biti implementirane – jasno je poručio Esposito.

Kako je napomenuo ono što je najvažnije i što nedostaje je politička volja jer kad ima političke volje postoji mogućnost za promjene, ali bez toga neće biti progresa u ovim oblastima. Može se razgovarati o tehničkim pitanjima, ali ključna je politička odluka koja će napraviti reforme.

Pojasnio je da u oblasti, primjera radi, sukoba interesa nedostaje sistem koji će omogućiti da se pozabavimo problemom prijem nego se problem dogodi, a upravo je to ono što nestaje BiH i na što je GRECO upozorio.

– Ukoliko imate sistem koji omogućava korupciju to zapravo prevenira investicije i ekonomski razvoj, dok s druge strane sistem koji ne dozvoljava korupciju omogućava veće prihode po osnovu poreza, a taj novac onda može biti utrošen na unapređenje obrazovnog i zdravstvenog sistema ili izgradnju infrastrukture – kazao je Esposito.

Korupcija zadire u sve te oblasti, podsjeća Esposito, a ukoliko se pravovremeno bori protiv nje mnogo je vjerovatnije da će se zemlja ekonomski brže razvijati te unaprijediti zdravstvene i socijalne usluge.

Stoga je od izuzetne važnosti da BiH izmijeni ili donese zakone koji nedostaju, ali naredni korak bit će i pravilna implementacija zakonskih rješenja.

Podsjetio je da GRECO radi na principu evaulacijskih ciklusa tako je ranije posmatrao pitanje korupcije u oblasti finansiranja političkih stranaka, a potom se fokusirao na prevenciju korupcije članova parlamenata i pravosuđa, dok će 2021. godine fokus biti na najvišim političkim predstavnicima i policiji.

Izvršni sekretar GRECO-a Gianluca Esposito na kraju intervjua za Fenu izrazio je nadu da će do sljedećeg izvještaj biti napravljeni neki koraci u smislu poboljšanja borbe protiv korupcije te da će preporuke u potpunosti biti implementirane.

Pročitajte...