Federalna vlada: Realizacija sredstava za poticaj zapošljavanju

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o realizaciji Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 31.12. 2017. godine.

Na osnovu provedenog monitoringa, te podataka iz dokumentacije i izvještaja Razvojne banke Federacije BiH, utvrđenoj kreditnoj liniji ZZ-260 poslodavcima (koji su prije realizacije kredita imali 4.472 zaposlenika), odobreno je ukupno 166, a realizirano 165 kredita (jedan korisnik kredita je odustao od realizacije), uz obavezu zapošljavanja 1.813 novih radnika i održavanja dostignutog nivoa zaposlenosti u periodu otplate kredita, tj. 6.362 radnika. Ukupan iznos realiziranih sredstava je 40.232.889,21 KM ili prosječno 22.191,33 KM po jednom zapošljavanju. Otplaćeno je 140 kredita (85,36 posto), u ukupnom iznosu glavnice od 29.845.889,21 KM s naplaćenom redovnom kamatom od 2.956.837,36 KM i zateznom od 221.572,83 KM, tako da će se u narednom periodu biti nastavljen samo monitoring korisnika kredita u otplati.

U otplati je 12 kredita uz obavezu zapošljavanja 465 (novih) radnika, kao i održavanje dostignutog nivoa zaposlenosti, tj. ukupno 884 radnika, za koje je realizirano 9.200.000 KM. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, na dan 31.12.2017. godine je kod ovih korisnika kredita evidentirano 853 radnika, odnosno 31 manje u odnosu na ugovoreni nivo.

Kada je riječ o kreditnoj liniji za zapošljavanje demobilisanih borca, poslodavcima (koji su prije realizacije kredita imali 158 zaposlenika) odobreno je 48 kredita, uz obavezu zapošljavanje 189 (novih) zaposlenika i održavanja predviđenog nivoa zaposlenosti u periodu otplate kredita, što je ukupno 347 zaposlenika. Kredit je u potpunosti otplatio 31 korisnik u ukupnom iznosu od 1.335.000 KM, s naplaćenom redovnom kamatom od 146.720,38 KM i zateznom od 23.695,75 KM. Zbog neizvršenja obaveze zapošljavanja potrebnog broja radnika ili kašnjenja u otplati, pokrenut je postupak utuženja za 17 korisnika kredita.

Kako su za veliki broj korisnika pokrenute pravne radnje, te imajući u vidu činjenicu da duži period nije bilo novih zahtjeva, u skladu s preporukom Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je odobrio prestanak daljeg plasmana ovih sredstava i to tako da neiskorišteni iznos od 955.000 KM bude prenesen na račun dugoročnog depozita ovog zavoda.

Kroz kreditnu liniju za održavanje zaposlenosti s poslodavcima (koji su prije realizacije kredita imali 3.426 radnika) odobrena su i realizirana 33 kredita, uz obavezu zadržavanja navedenog broja radnika u periodu otplate kredita. Prema podacima Porezne uprave FBiH, na dan 31.12.2017. godine je kod korisnika kredita u otplati evidentirano 487 radnika, što je za 132 više u odnosu na obavezu zadržavanja postojećih 375 radnika, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Pročitajte...