Međunarodni dan djeteta: Poziv na poštivanje dječjih prava

Međunarodni dan djeteta koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih nacija (UN) obilježava se od 20. novembra 1989. godine u cijelom svijetu s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”.

UN-ova Konvencija o pravima djeteta sadržana je u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma te kao ostale konvencije koje je BiH ratificirala ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.

Obilježavanje 20. novembra ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost na poštivanje dječjih prava i potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije, te da skrene pažnju na neophodnost stavljanja interesa djeteta u prvi plan, kod kreiranja i provođenja svih aktivnosti, koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih sprovode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tijela.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu jačanja položaja djece u BiH, posebno u segmentu unapređenja mehanizama zaštite djece i jačanja svijesti, radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom, s posebnim akcentom na ranjive kategorije djece.

Stoga će VSTV BiH u narednom periodu putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ kojeg finansira Vlada Švedske pristupiti realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške djeci u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.

Projektne aktivnosti u tom domenu će biti usmjerene i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu s ovom ranjivom grupom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa djecom, korisnicima sudova.

Također će se provesti sveobuhvatna analiza o položaju djece u sistemu građanskog i krivičnog pravosuđa, kao i o postojećem stepenu ostvarivanja prava djece pred sudovima u BiH, te će se izraditi preporuke za unapređenje, saopćeno je iz VSTVBiH.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...