Ministarstvo za boračka pitanja TK objavilo Konkurs za obavljanje volonterskog staža

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa (volonterski staž). Konkurs ostaje otvoren do 12.augusta. Za ovu namjenu izdvojena su sredstva u iznosu od 600.000 KM.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nastavlja pružati priliku braniteljima BiH i članovima njihovih porodica da putem konkursa obavljaju stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Riječ je o dopunskom pravu koji se kontinuirano provodi od 2012. godine. Prijaviti se mogu branioci i članovi njihovih porodica sa završenim fakultetskim obrazovanjem koji se trenutno nalaze na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje.

– Odlukom Vlade TK propisani su uslovi i kriteriji i postupak za obavljanje volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa ciljem da borci i članovi njihovih porodica steknu radno iskustvo potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita. Pravo na obavljanje pripravničkog staža imaju borci i članovi njihovih porodica koji imaju prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri a najviše 4 godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 bodova, pojasnio je resorni ministar Fedahija Ahmetović.

Nakon utvrđivanja konačne rang liste kandidata bit će raspisan javni poziv za izbor poslodavaca, kako bi kandidati mogli biti angažirani na obavljanju volonterskog staža.

– Interresorna komisija sačinjena od uposlenika kantonalne Službe za zapošljavanje i Ministarstva utvrdit će liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za realizaciju Programa. Programom o rasporedu sredstava za 2021. godinu za navedeno dopunsko pravo utvrđena su finansijska sredstva u iznosu od 600.000 KM. Sredstva su planirana u bruto iznosu od 339,21 KM mjesečno po osobi. Od tog iznosa 250 KM ide pripravniku (volonteru), a preostali iznos od 89,21 KM na ime plaćanja pripadajućih obaveza, istakao je ministar Ahmetović.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 12. augusta. Prijavni obrazac, kao i sam tekst konkursa, zainteresirani kandidati mogu preuzeti na web stranici Vlade TK i resornog ministarstva, zatim u kantonalnim boračkim savezima i udruženjima, općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, te Služni za zapošljavanje TK. Stručno osposobljavanje pruža priliku mladim ljudima da steknu potrebno iskustvo, te tako postanu konkurentni na tržištu rada.

(RTVTK)