EPBiH: Pripremljen model za ublažavanje naglog povećanja cijene el. energije za tržišne kupce

Na osnovu analiza tržišta, potrošnje i plana poslovanja, a kako bi se zaštitila bosanskohercegovačka privreda i njena konkurentnost te izbjeglo povećanje cijene proizvoda i usluga bh. kompanija,  JP Elektroprivreda  BiH  je pripremila model ublažavanja naglog povećanja cijene električne energije za tržišne kupce.

JP Elektroprivreda BiH nije prema Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH  predložila povećanje cijene električne energije za domaćinstva,  uzimajući u obzir opću ekonomsku situaciju i težak socijalni položaj velikog broja kupaca, te činjenicu da je  prema strateškim dokumentima u BiH neophodno provesti niz mjera zaštite socijalno ugroženih kategorija kupaca, prije nego se pristupi deregulaciji cijena električne energije za ovu kategoriju kupaca.

Iz sličnih razloga JP Elektroprivreda BiH će u ovom trenutku predložiti da se i za tržišne kupce primjene nove cijene koje će biti znatno ispod tržišnih, a neznatno više u odnosu na cijene koje ovi kupci imaju u 2018. godini.  Navedeno podrazumijeva korekciju cijena za sve kupce Elektroprivrede BiH kojima ističe ugovor o tržišnom snabdijevanju, bez obzira da li su u prethodnom periodu prihvatili ponudu za snabdijevanje za 2019. godinu JP Elektroprivreda BiH ili nisu.

S obzirom da će ovaj model uzrokovati promjene u planu poslovanja, o usvojenom modelu će biti informirana i Vlada FBiH, a model  će biti primjenjiv nakon što Skupština JP Elektroprivreda BiH verificira revidirani plan poslovanja za period 2019.-2021. godine.

JP Elektroprivreda BiH je aktivni učesnik na otvorenom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini  i kompanija koja kontinuirano prilagođava svoje poslovanje tržišnim principima. Ipak, i pored značajnog rasta cijena električne energije na tržištu koje trenutno iznosi 20%, EPBiH će implementirati  model ublažavanja naglog skoka cijena električne energije za tržišne kupce,  a sve u svrhu zaštite bh privrede.

Uz navedene mjere društvene odgovornosti Elektroprivreda BiH istovremeno planira ostvariti profitabilno poslovanje u 2019. godini maksimiziranjem profita od prodaje bilansnih viškova na veleprodajnom tržištu, koristeći povoljne tržišne okolnosti sa aspekta aktuelnih tržišnih cijena te povoljnog vlastitog proizvodnog portfolija (odnos proizvodnje iz termoelektrana i hidroelektrana),  kontinuirano optimizirajući poslovne procese i troškove poslovanja.

S obzirom na to da cjenovna politika Elektroprivrede BiH uzima u obzir i način potrošnje električne energije, pozivamo kupce Elektroprivrede BiH da u bilo kojem trenutku direktno kontaktiraju predstavnike Elektroprivrede BiH i zatraže besplatne savjete o efikasnom korištenju električne energije te implementacijom mjera energetske efikasnosti postignu dodatne uštede na troškovima za električnu energiju.

Elektroprivreda BiH je i ranije iskazala svoju spremnost za učešće u širim inicijativama za provođenje mjera zaštite privrede BiH, a ovim putem pokazujemo to kroz konkretne prijedloge i modele.

Služba za komunikacije EPBiH