Mladi bračni parovi trebaju biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Ovim nacrtom Vlada je inicirala oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih bračnih parova koji prvi puta rješavaju stambeno pitanje. Predloženim nacrtom Zakona, Vlada je predložila d se od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava oslobode mladi bračni parovi, starosti do 30 godina, u slučaju prijenosa vlasništva na nepokretnostima do 70 m2 površine koja služi za stanovanje, kada je kupac mladi bračni par koji prvi puta rješava svoje stambeno pitanje pitanje i koji u periodu do početka primjene ovog zakona nisu vlasnici, odnosno posjednici ili nisu bili vlasnici,odnosno posjednici nepokretnosti koja je služila ili služi za stanovanje. Obzirom da da prihodi ostvareni od poreza na promet nepokretnosti i prava u cjelosti predstavljaju prihode gradova i općina, Ministarstvo finansija će eventualni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, uputiti svim općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona i Gradskom vijeću grada Tuzla na davanje mišljenja o dostavljenoj inicijativi.

Pročitajte...