Multisektorski pristup rješavanja maloljetničke delikvencije u TK

Okruglim stolom koji se održava u Lukavcu, nastavljene su aktivnosti projekta „Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva“. Cilje projekta, je  da se maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom postupa u skladu sa međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi. Velika pažnja u projektnim aktivnostima usmjerena je na prevenciju, intervenciju i reintegraciju djeteta koje je u riziku ili u sukobu sa zakonom.  Projekt realizuje Urduženje Vive žene Tuzla u saradnji sa resornim Kantonalnim ministarstvom, Centrom za socijalni rad Lukavac, Edukacijsko-rehabilitacijskim  fakultetom i    Klinikom za psihijatriju UKC-a Tuzla.

U TK godišnje između  300 i 400 djece dođe u sukob sa zakonom. Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak raspolaže podacima koji upućuju da se oko 1300 porodica nalaze u riziku, odnosno iz kojih su djeca u riziku činjenja djela koja su u sukobu sa zakonom. Svjesni ovog problema krenulo se u sistemsko rješavanje kroz sveobuhvatan pristup. Samo jedno od višegodišnjih zalaganja je aktuelni projekt kojeg realizuje Udruženje Vive žene Tuzla u saradnji sa partnerima iz lokalne zajednice.

Zajedno smo radili na razvijanju protokola u prevenciji i ntervencijama i resocijalnizaciji maloljetnih prestupnika. Zajedno smo radili i na  izgradnji kapaciteta profesionalan iz ovih institucija. Realizovali smo i dvije preventivne radionice sa djecom u dvije osnovne škole. Želimo integrisati ovaj protokol u svakodnevnu praksu u radi sa djecom, mladima i njihovim roditeljima i  porodicama. Želimo pojačati preventivni rad u osnovnim školama. Tako možemo doprinjeti smanjenju maloljetničkog prestupništva i zajednički djelovati za bolju dobrobit djece na području Lukavca, kaže za RTV TK  Mima Dahić, koordinaotrica projekta Vive žene Tuzla. 

Ovo nisu obični okrugli stolovi, ovo je model okruglog stola . To je susret profesionalnaca gdje svi zajedno analiziraju svoje potrebe i rade na konkretnim primjerima iz prakse. To je transdisciplinarna saradnja gdje generišu nova saznanja i trasiraju nove puteve u praktičnom radu i zajedno i svako u svojoj nadležnosti, kaže Suada Selimović, stručna savjetnica u Ministasrtvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Planirano je da Projekt obuhvati 60-ero djece i njihovih porodica, i to ne samo onih koji su u sukobu sa zakonom, s obzirom da je, pored intervencije i reintegracije, u fokusu projekta i prevencija.

Mislimo da smo pronašli model koji je zasnovan na potrebama. Koncept koji smo kreiraloi će se tokom realizacije projekta dorađivati u skladu sa potrebama roditelja i sa korisnicima naših usluga. Savjetovalište zakonski mogu imati svi centri za socijalni rad.  Ne govorimo o novoj ustanovi, nego o organizacionim promjenama u okviru Ustanove i o uslizi koja će biti pružena na sistematičan i kvalitetan način. Od oktobra ćemo u saradnji sa školama i drugim lokalnim pružaocima usluga pokušavati da formiramo roditeljske grupe što će biti novina u radu centra za socijalni rad“, kaže Amira Hodžić, direktorica Centra za socijalni rad Lukavac.

Prema riječima savjetnice u resornom Kantonalnom  ministarstvu Suade Selimović prethodnih godinama primjetno je smanjenje djece koja su u sukobu sa zakonom, dok se tokom pandemije taj trend počeo pogoršavati.