Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika dostavljeni u Brisel

Nakon potvrde na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije BiH, , kako je bilo i najavljeno, dostavila je Evropskoj komisiji odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika.

Odgovori na 655 dodatnih pitanja pripremljeni su u okviru tijela Mehanizma koordinacije, a u pripremi u okviru 35 radnih grupa za evropske integracije učestvovala su 1.083 državna službenika sa svih nivoa bh. vlasti koji su bili imenovani na 1.600 pozicija (neki službenici su radili u više grupa).

Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije. Pripremljeno je ukupno 2.311 stranica teksta odgovora na dodatna pitanja, a uz odgovore i priloge, dostavljena su i 153 akta (zakoni i podzakonski akti) na koje se referira u odgovorima.

Svrha dostave odgovora na dodatna pitanja je pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, njihova dopuna ili ažuriranje informacija.

Priprema odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije je dio cjelokupnog procesa koji ima za cilj pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU, a u kojem će Evropska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocjenu spremnosti da se pređe u narednu fazu odnosa sa EU.

Evropska komisija je dodatna pitanja BiH dostavila 20. juna prošle 2018. godine. Najveći broj pitanja se odnosio na politički kriterij (106), zatim poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14 -Transportna politika (38), poglavlje 24 – Pravda, sloboda i sigurnost (36) te ekonomski kriterij (33).

Evropska komisija je dostavila dodatna pitanja i za ostalih 30 poglavlja pravne stečevine EU. Odgovori na dodatna pitanja su javno dostupni na web stranici Direkcije za europske integracije, saopćeno je iz ove direkcije.