Sredstva za 43 korisnika sa pozicije ”Podrška mladima”

Donošenjem više odluka Vlada Tuzlanskom kantona na današnjoj redovnoj sjednici je odobrila 100.000 KM za podršku mladima. Riječ je o 43 korisnika koji će sredstva iz Budžeta dobiti po dva programa. Osigurana su dodatna sredstva za subvenciju prijevoza učenika. Neće biti povećanja rashoda, već je razlika u isplati potrebnih za prijevoz učenika čije su škole udaljene od kuće 2 kilometra, pronađena unutarnjom preraspodjelom. Vlada je razmotrila i mjere prevencije, intervencije i resocijalizacije koje doprinose smanjenju maloljetničke delinkvencije.
U cilju primjene izmijenjenog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, a koji predviđa sufinansiranje troškova prijevoza većeg broja učenika, odnosno svih čija je škola udaljena više od dva, umjesto dosadašnja četiri kilometra od mjesta stanovanja, Vlada je izmijenila i dopunila Operativni plan Kantonalnog budžeta za posljednje tromjesečje u ovoj godini. Posrijedi je razlika od 282.500 KM. Sredstva su pronađena preraspodjelom rashoda. Vlada je u nastavku sjednice prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije iz domena maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona u periodu od jula 2017. do jula ove godine. Smanjenje maloljetničkog kriminaliteta dijelom je rezultat preventivnog rada na terenu, navode u Ministarstvu. Vlada TK je, u skladu sa Konačnom rang listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za ovu godinu, dala saglasnost na ukupno 43 odluke. Ukupan iznos predviđen za tu namjenu je 100.000 KM. Vlada je danas odobrila usmjeravanje dvije donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Na ime pomoći u obnovi i rekonstrukciji objekta ustanove za Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, 11.000 KM je donirala Islamska zajednica u BiH, Muftijstvo tuzlansko, a Osnovnoj školi „Čelić“ za opremanje kabineta didaktičkim sredstvima i pomagalima 4.000 KM dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Vlada je uz ostalo, formirala Radnu grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu. Urađeno je to na osnovu Zaključka donesenog na sastanku Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.