Održana 45. redovna sjednica Vlade TK: Posljedice pandemije vidljive u svim privrednim oblastima

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informacije o stanju u privrednim oblastima i poslovanju privrednih subjekata u raznim privrednim oblastima.

Kada se rezimiraju podaci dobiveni od Poreske uprave FBiH, Vlada Tuzlanskog kantona planira kroz mjere finansijske podrške za poduzetnike kojima je rad zabranjen naredbama štabova civilne zaštite i koji su imali pad prometa 20% i više zbog pandemije korona virusa, podršku pružiti za 4.781 obrt koji zapošljavaju 7.380 zaposlenika i 1.594 malih i srednjih preduzeća sa 14.516 zaposlenika. Dakle, mjerama podrške Vlade TK bi trebalo biti obuhvaćeno ukupno 6.375 poslovnih subjekata u kojima je ukupno uposleno  21.896 osoba.

Analizirajući stanje po oblastima, za oblast poljoprivrede i drvne industrije, resorno ministarstvo je obavilo konsultacije sa privrednim subjektima te se može zaključiti, da nije došlo do prestanka procesa proizvodnje, ali su otežani uslovi odvijanja procesa proizvodnje u smislu poštivanja naloženih mjera od strane nadležnih institucija, kroz obezbjeđivanje zaštitne opreme za uposlenike i poštivanje socijalne udaljenosti. Kod nekih kompanija je došlo do smanjenja obima proizvodnje u manjem procentu. Generalni je zaključak i da nije bilo otpuštanja radnika, ali su procjene da će, ukoliko ove mjere potraju duži vremenski period, biti prinuđeni za poduzimanje i mjere otpuštanja uposlenih. Evidentno je da se javljaju problemi sa nabavkom sirovina i repromaterijala i to prije svega onih sirovina koje se dobavljaju van granica BiH, dok se sirovine od domaćih dobavljača dopremaju bez većih problema. Distribucija gotovih proizvoda vrši u otežanim uslovima, a određeni proizvođači odlučili su se i za lagerovanje proizvoda do promjene trenutnih uslova.

Kada su u pitanju mjere za prevazilaženje trenutnog stanja , privrednici predlažu uspostavu garantnog fonda za područje Tuzlanskog kantona s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti privrednih subjekata za koje se utvrdi da im je poslovanje ugroženo zbog pandemije, sufinansiranje minimalne plate sa svim pripadajućim porezima i doprinosima u realnom sektoru privrednim subjektima koji rade sa smanjenim kapacitetom, odnosno kojima je zabranjen rad za vrijeme trajanja pandemije, obezbijeđenje povoljne kreditne linije ili produženje rokova za vraćanje kredita za privredne subjekte čije poslovanje ugroženo pojavom pandemije, oslobađanje plaćanja parafiskalnih nameta za vrijeme pandemije, porezne olakšice za privredne subjekte ( ukidanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak, prekid obračuna zatezne kamate na javne prihode, prolongiranje rokova za plaćanje obaveza, smanjenje stopa poreza na dobit i dr.), te omogućavanje uvoza i izvoza sirovina i gotovih proizvoda na graničnim prijelazima koji su najbliži Tuzlanskom kantonu, te na kraju osiguranje novčanih sredstava za refundaciju troškova proljetne sjetve.

U oblasti trgovine, od 16. marta do 14. aprila smanjen je broj zaposlenih 667 osoba.

Oblast turizma jedna je od najviše pogođenih mjerama za suzbijanje pandemije. Putničke agencije sa područja Tuzlanskog kantona su u proteklom periodu, a po principu tzv. „ranog bookinga“ prodale oko 2.500 turističkih aranžmana i tom prodajom su od korisnika usluga naplatile oko 1.500.000 KM. Ova sredstva su uplaćena davaocima usluga u gore navedenim destinacijama, a nijedan davalac usluga za sada ne pokazuje namjeru povrata uplaćenih sredstava. Sa ovim problemom se susreću i putničke agencije širom regiona, pa s tim u vezi, agencije predlažu donošenje uredbe sa zakonskom snagom o pravu izdavanja vaučera (turističkih uputnica) sa rokom važenja do 31.12.2021. godine. To znači da bi korisnici usluga mogli do navedenog roka iskoristiti svoj ugovoreni aranžman u potpunosti na ugovorenoj destinaciji i pod već ugovorenim uslovima.

Na osnovu informacija s kojima resorno ministarstvo raspolaže, nije bilo otkaza u putničkim agencijama, a plate za mart su uredno obračunate i isplaćene.

Prema evidenciji Službe za zapošljavanje TK, u periodu od 16.03.2020. do 14.04.2020. godine 837 radnika je ostalo bez posla u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, što zajedno za otpuštenim radnicima iz oblasti trgovine iznosi 1504 radnika.

Što se tiče predloženih mjera, većina njih je u ingerenciji federalnih organa, a posebno one koje se odnose na poreze i doprinose na plaće i iz plata i predmet su „Korona zakona“ kojeg je pripremila Vlada Federacije. Komunalne takse su u isključivoj nadležnosti općinskih/gradskih vlasti i Ministarstvo i Vlada TK apeluju na općinske/gradske organe da se donesu odluke o privremenoj obustavi plaćanja ovih obaveza.

U oblasti javnog prijevoza putnika, određeni broj radnika otpušten je ili im nije produžen ugovor o radu. Značajan broj radnika je zbog smanjenja obima poslovanja upućen na godišnje odmore ili plaćena odsustva.

Kada su u pitanju obrti, od početka marta do sredine aprila odjavljeno je ukupno 719 uposlenika.

Imajući u vidu sve navedeno danas Vlada će u narednim danima nastojati raspisati Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu plaća za mjesec april. Ovim će se omogućiti finansijska jednokratna pomoć svim pravnim i fizičkim licima čija djelatnost je zabranjena na osnovu naredbi štabova civilne zaštite do visine minimalne plaće (406 KM).

Nastavlja se realizacija projekta beskamatne kreditne linije Vlade TK sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Privrednicima je na raspolaganju 27.150.000,00 KM kreditnih sredstava, a Vlada subvencionira ukupan iznos kamate.

U planu je i nova kreditna linija koja će omogućiti dodatna finansijska sredstva za privrednike i obrtnike Tuzlanskog kantona kojima bi se osigurao plasman od cca 50 miliona KM za ublažavanje posljedica pandemije.

Analiziran dosadašnji rad i planirane naredne aktivnosti Direkcije regionalnih cesta

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine. U izvještajnom periodu 2019. godine Direkcija je imala 15.379.537,41KM ostvarenih prihoda, primitaka po osnovu kreditnog zaduženja i prijenos sredstava po preuzetim obavezama 20.226.026,77 KM, što je ukupno 35.605.564,18 KM. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 23.611.700,37 KM. Od ukupnih rashoda najznačajnije je napomenuti da je 11.261.938,77 KM kreditnih sredstava utrošeno za izgradnju cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnoj putnoj mreži. Također, za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata iz tekućih priliva u 2019. godini je utrošeno 2.387.665,48 KM. Za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2018. godinu, preneseno je radova u vrijednosti od 2.246.207,07 KM. Oko 2,76 miliona KM je utrošeno za redovno, a 1,45 miliona KM za zimsko održavanje puteva na regionalnoj putnoj mreži.

Vlada je danas dala i saglasnost na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona tokom 2020. godine, kao i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta TK za 2020. godinu. Visina planiranih sredstava za redovno održavanje iznosi 2.650.000,00 KM, dok je za zimsko održavanje planirano 1.650.000,00 KM. Za postavljanje nove i obnovu saobraćajne signalizacije i opreme na cestama planirano je 820.000,00 KM, dok je za održavanje propusta i mostova na regionalnoj cestovnoj mreži na Tuzlanskom kantonu planirano 300.000,00 KM.

Kada su u pitanju investicije u 2020. godini, za ove namjene, planirano je ukupno 10.093.818,91 KM. Za projekte na regionalnoj putnoj mreži planirano je 8.639.935,80 KM, za sanaciju klizišta 913.883,11 KM, za izradu projektne dokumentacije 150.000,00 KM, za troškove izdavanja saglasnosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 250.000,00 KM, za troškove nadzora 100.000,00 KM, te za reviziju projektne dokumentacije 50.000,00 KM.

Djelomično izvedena online nastava na Univerzitetu

Vlada je danas primila k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke o aktivnostima na uspostavi online nastave na JU Univerzitet u Tuzli. Kako se navodi u informaciji, stepen implementacije online nastave varira u zavisnosti od fakulteta do fakulteta. Analizirajući podatke koje je dostavio JU Univerzitet u Tuzli na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Fakultetu elektrotehnike, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutskom, Mašinskom, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom i Tehnološkom fakultetu eNastavom su bili obuhvaćeni svi nastavni predmeti iz ljetnog semestra akademske 2019/20. godine kao i svi studenti. Za ostale organizacione jedinice dio nastave koji je trebao biti realizovan u vidu prakse i vidu laboratorijske nastave na Medicinskom fakultetu, na Filozofskom fakultetu, na Farmaceutskom fakultetu, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i na Akademiji dramskih umjetnosti nije realizovan u proteklom periodu. Na ovu činjenicu su se referirali i studenti, prvenstveno Medicinskog fakulteta. I pored činjenice da je Ministarstvo i početkom ove krizne situacije nudilo Univerzitetu svoju pomoć u organiziranju online nastave, koju je Univerzitet odbio, Ministarstvo obrazovanja i nauke je po saznanju da se na određenim fakultetima ne odvija online nastava, ponovo ponudilo mogućnost unificirane platforme na što su ovaj puta određeni fakulteti i pristali. U narednom periodu Ministarstvo će ponovno zatražiti od Univerziteta izvještaj o realizaciji online nastave, kao i stavove Senata JU Univerzitet u Tuzli o planu izvođenja ispita.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno Vlada je danas, od Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli zatražila informaciju o razlozima zašto se na svim fakultetima Univerziteta nije organizirala online nastava na unificiranoj platformi, po uzoru na platformu koja je korištena za online nastavu u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Zasijane veće površine od planiranih

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2020. godini. Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona, prema općinskim/gradskim podacima, planirana je na 50.568 ha, a realizovana je na površini od 52.396 ha. To znači da je sjetva izvršena na površini koja je za 3,61% veća od planirane, odnosno 5,79% većoj u odnosu na sjetvu u 2019. godine. Sjetva žitarica u odnosu na prošlu godinu veća je za 1.046 ha, odnosno 4,98 %, sjetva industrijskog bilja manja je za 3 ha, odnosno za 1,24 %, sjetva povrtnog bilja veća je za 726 ha, odnosno za 6,36 %, dok je sjetva krmnog bilja veća za 1.098 ha, odnosno za 6,52 %.

Posmatrano po gradovima i općinama, u svim općinama i gradovima na području Kantona izuzev Kladnja i Srebrenika došlo je do povećanja stepena realizacije proljetne sjetve. I dok se smanjenje stepena sjetve u Kladnju donekle može opravdati smanjenjem broja stanovnika, indikativan je podatak da je u Srebreniku zabilježen najniži stepen realizacije proljetne sjetve od tek 95,60%. S druge strane Gradačac je zabilježio najznačajnije povećanje stepena realizacije proljetne sjetve od 107,61%.

U ovoj godini najveće površine zasijane su kukuruzom i to kukuruzom za zrno 21.461 ha, te kukuruzom za silažu 13.519 ha, što ukupno iznosi 34.980 ha, odnosno 66,76 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 604 ha ili 96,02% u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 239 ha što je 98,76% u odnosu na plan. Od planiranih 11.804 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 12.145 ha ili 102,89% u odnosu na plan. U ranim rokovima sjetve zasijane su kulture otpornije na niže temperature kao što su luk crni i bijeli, mrkva, peršun, grašak itd. Sjeme povrtnih kultura (krompir, luk) kao i sitna sjemena obezbjeđivano je komercijalnom nabavkom i iz vlastite proizvodnje. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 7.133 ha odnosno 58,73% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 103,03% u odnosu na planirane površine. Krmno bilje (silažni kukuruz, lucerka, crvena djetelina, travno-djetelinske smjese i dr.) je zasijano na površini od 17.947 ha odnosno 5% više u odnosu na plan.

Na stepen realizacije proljetne sjetve najviše su uticale povoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve kao i sufinansiranje realizacije proljetne sjetve iz sredstava Budžeta Federacije BiH i Budžeta Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o preduzetim mjerama i aktivnostima radi sprečavanja širenja koronavirusa u Tuzlanskom kantonu. Kako se u informaciji navodi, Kantonalan uprava i Štab su pored brojnih aktivnosti, izdavanja i provedbe naredbi, u cilju sprječavanja i suzbijanja zaraze korona virusom nabavili medicinsku zaštitnu opremu u iznosu od 364.696,59 KM, te su Crvenom križu Tuzlanskog kantona dodijelili 15.000,00 KM, što je ukupno 379.696,59 KM. Zaštitna oprema koja je nabavljena u postupku javnih nabavki kao i ona dobijena od Federalnog štaba civilne zaštite, podijeljena je u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, navodi se u danas usvojenoj informaciji.

Radi preciznije primjene „Kantonalnog korona zakona“ Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva finansija TK, o primjeni određenih odredbi ovog zakona.

Vlada je danas prihvatila izjašnjenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te prigovore Glavić Midhata iz Tuzle izjavljen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla i Aljić Kasima iz Živinica izjavljen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo odbila kao neosnovane.

S obzirom na potrebu za unaprjeđenje zdravlja životinja na području Tuzlanskog kantona, na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2020. godinu. Ovim programom određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u 2020. godini.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima na Univerzitetu u Tuzli, čime se vrši njegovo usklađivanje sa odredbama Pravilnika o izmjeni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2020/21. godinu na području Tuzlanskog kantona. Prema odluci Senata, na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona, planiran je upis studenata na Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Na Pravnom fakultetu je planiran upis 161 studenta za sva tri ciklusa studija, i to na prvom ciklusu za 120 studenata, na drugom ciklusu za 20 studenata, i na trećem ciklusu za 11 studenata, te 10 studenata strana državljanina. Istovremeno na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju je planiran upis ukupno 165 studenata, od čega 90 studenata na prvom ciklusu studija, 30 studenata na drugom ciklusu, 25 studenata na trećem ciklusu, te upis 20 studenata stranih državljana. I pored ovih planova, treba napomenuti da je u prošloj akademskoj godini na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona upisano ukupno 60 studenata.

Uz određene i navedene primjedbe i prijedloge Vlada i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona podržali su danas nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas imenovala Komisiju za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala  predsjednika i članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača. Vlada je imenovala i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.. Utvrđen je i prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, te su imenovani privremeni školski odbori u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...