Održana sjednica Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK

Sjednicu je danas održala Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Između ostalog, zbog novonastale situacije kada je u pitanju odgovor na korona virus i nabavku određene dijagnostičke opreme i nabavku respiratora, nije data saglasnost Odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu. Podršku članova komisije nije dobio prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu. Mišljenje članova komisije je da je ponuđeni finansijski plan nije dobro urađen.U njemu su, kako su između ostalog naveli, favorizovani određeni domovi zdravlja , te nisu pravilno raspoređena sredstava iz prethodnih godina viškom prihoda nad rashodima.
“U smislu novonastale situacije kada je u pitanju odgovor na korona virus i nabavku određene dijagnostičke opreme i nabavku respiratora koji su ključni kada je u pitanju ova situacija”, kazao je član komisije Jakub Suljkanović.
Jedna od tačaka o kojima se danas raspravljalo na sjednici Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Stav člnanova komisije je da ovo zakosnko rješenje treba završiti u što kraćem roku ikako bi se sa njegovom primjenom krenulo 1. aprila.”Danas smo jednoglasno prihvatili ovaj prijedlog Zakona iako i dalje smatramo da su na neki način ove odredbe što se tiče prava boraca, kada je u pitanju egzistencijalni dodatak i naknada diskriminatorne. Neće svi kantoni imati finansijsku mogućnost da odgovore na jednak način prema boračkoj populaciji kao što je to urađeno sa federalnim propisom i podrškom iz federalnog budžeta”, istakao je Suljkanović.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu i imovini, naslijeđe i poklon je, prema mišljenju komisije, dobar i biće od velike pomoći kada je u pitanju, prije svega, aerozagađenje u TK. Jedan od zaključaka je da se upiti inicajativa prema višim novima vlasti.”Prije svega Vijeću ministara Parlamenta BiH da pokušaju iznaći zakonsko rjeđenje da se na neki način vozila koja manje zagađuju dodatno ugrade u povlastice kroz zakonska rješenja na nivou države”, naveo je Suljkanović..
Komsija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK, između ostalog je podržala je i u skupštinsku proceduru će uputiti prijedloga zakonaa o izmjenama zakonaaa o šumama, uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata , oružju i municiji, te prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području TK.