Održana sjednica Općinskog vijeća Kladanj

Općinsko vijeće u Kladnju usvojilo je danas Program rada općinskog načelnika u 2020-toj godini. Vijećnici su podržali Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti u ovoj godini, a donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga JP“Komunalac“ Kladanj. OV Kladanj usvojilo je Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade za preuzeto, ekspropisano i dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište za 2020. godinu. Vijećnici u Kladnju utvrdili su i visinu prosječne konačne građevinske naknade metra kvadratnog korisne stambene površine na području općine. OV Kladanj porihvatilo je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju stambeno-poslovnog objekta po principu socijalnog neprofitnog stanovanja. Vije’nici su podržali i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacinog plana „Stupari-Centar“ Kladanj.

Pred vijećnicima u Kladnju je bila Informacija o izvršenim kontrolama kantonalnih inspekcija na području općine Kladanj u 2019-toj goini. Razmatran je i Izvještaj o radu Vatrogasnog društva Kladanj za 2019. godinu i Program rada za 2020-tu.

Pročitajte...