Oglas za prelazak na visoku školu FINra

Na osnovu člana 138. stav (6) Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla objavljuje:

 OGLAS

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA  VISOKU ŠKOLU FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 

 I

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će u akademskoj 2020/21. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na II, III i IV godinu dodiplomskog četverogodišnjeg studija (240 ECTS bodova).

Akreditovani studijski program „Finansije i računovodstvo“ obuhvata i novi smjer koji je u postupku licenciranja „Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu“.

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na Visoku školu FINra, će se odobriti studentima koji imaju status redovnog ili vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su izgubili status studenta na visokoškolskoj ustanovi na kojoj su položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast kao i Visoka škola FINra.

 III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na Visoku školu FINra će se primati do 30.08.2020. godine.

IV

Uz prijavu za upis na višu godinu studija na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za prelazak na Visoku školu FINra može se podnijeti putem online obrazca na www.finra.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391,  e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, ili na www.finra.ba.

 

Pročitajte...