Platforma za progres podsjeća na 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava

Platforma za progres podsjeća da se 10. decembar, dan kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.
Podsjećamo da prva rečenica preambule važećeg Ustava Bosne i Hercegovine poziva na poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti svih nas u ovoj zemlji.

Osnovna ljudska prava i slobode za sve državljane Bosne i Hercegovine  obuhvataju: pravo na život, pravo da se ne bude podvrgnut torturi i nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni, pravo na slobodu od ropstva ili potčinjavanja i prisilnog rada, pravo na ličnu slobodu i sigurnost, pravo na pravično saslušanje u građanskom i krivičnom postupku i druga prava iz krivičnog postupka, pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života, nepovredivost doma i korespondencije, slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, slobodu izražavanja, pravo mirnog okupljanja i slobodu udruživanja, pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice, pravo na privatno vlasništvo, pravo na obrazovanje, pravo na slobodu kretanja i izbora prebivališta. Pristup svim ovim pravima zagarantovan je domaćim zakonima i međunarodnim mehanizmima navedenim u Okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, i to  bez diskriminacije na osnovu spola, rase, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovnog stanja, rođenja ili drugog statusa.

Podsjećamo, također, da su institucije Bosne i Hercegovine obavezne direktno primjenjivati Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku, Baralija i drugim slučajevima u kojima je utvrđeno postojanje otvorene diskiminacije.
Platforma za progres se zalaže za bosanskohercegovačko društvo slobodnih i dostojanstvenih ljudi, koji će imati jednak pristup svim pravima, odnosno takvo društvo u kojem će svi poštivati vladavinu prava i niko neće biti iznad ili izvan zakona. Osjećaj nekažnjivosti kakav, zahvaljujući nefunkcionalnom domaćem pravosudnom sistemu i neshvaljivoj popustljivosti međunarodnih aktera, već godinama imaju pojedinci koji su, uglavnom na nezakonit i sumnjiv način, stekli neograničenu političku i finansijsku moć, ne može potrajati vječno. Od legitimnog javnog pritiska civilnog društva ove zemlje, uključujući njene građane, prvenstveno zavisi koliko će trajati postojeća iluzija trenutno moćnih pojedinaca o nekažnjivosti i kada ćemo se svi zajedno probuditi iz ovog višegodišnjeg ratnog i poratnog ružnog sna.

Ako u jednom društvu postoji bilo koji član koji je diskriminiran, cijelo to društvo je diskriminirano i neslobodno. Slobodno društvo čine slobodni ljudi koji se usuđuju preuzeti odgovornost za lično činjenje i nečinjenje  i neprestano pozivati institucije na odgovornost i poštivanje zakona. Samo u neslobodnom društvu moguće je dodvoravanje, licemjerstvo i nečinjenje zbog lične koristi. Samo u neslobodnom društvu moguće je “ne talasati” i ne brinuti o javnom dobru.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek imamo društvo čiji su brojni članovi diskriminirani na osnovu svoje etničke, vjerske pripadnosti, jezika, mjesta stanovanja, političkog ili drugog mišljenja. Činjenica je da se u našoj zemlji otvoreno negiraju i ne provode obavezujuće presude međunarodnih i domaćih sudova, da su mnogi naši građani dovedeni na granicu siromaštva i šutke prihvataju svakodnevna brojna poniženja i sebe samih i svojih sunarodnjaka. Tužilaštva i sudovi ne reaguju profesionalno, što rezultira neriješenim slučajevima nasilne smrti Davida Dragičevića, Dženana Memića, Slaviše Krunića, Selme Agić, Edite Malkoč  i drugih građana i građanki Bosne i Hercegovine u ratnom i poslijeratnom periodu.

Podsjećamo na konstataciju koju je 5. decembra 2019. godine u svome izvještaju o vladavini prava u Bosni i Hercegovini, pripremljenom u okviru Inicijative EU za unaprjeđenje praćenja stanja vladavine prava u BiH, Evropskoj komisiji, zemljama članicama Evropske unije i predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine na 4. sjednici Podkomiteta za pravdu, slobodu i sigurnost u Briselu prezentirala grupa pravnih eksperata koju vodi gospodin Reinhard Priebe: “17. Provođenje reformi (u oblasti vladavine prava) zahtijeva političku i institucionalnu volju i odlučnost. Te reforme treba da budu zasnovane na inkluzivnom, transparentnom procesu koji prevazilazi stranačke, entitetske ili etničke podjele.” U izvještaju je posebno istaknuto da je neophodno osigurati jednakost svih građana pred zakonom, bez diskriminacije bilo koga, i to prvenstveno provođenjem presude i sudske prakse “Sejdić i Finci” Evropskog suda za ljudska prava. Konstatovano je da je provođenje vladavine prava u našoj zemlji nedostatno, čemu su najčešći uzroci loše upravljanje ljudskim resursima, političko uplitanje u rad sudskih, tužilačkih i policijskih institucija i agencija te nedostatak kulture odgovornosti i transparentnosti.
Platforma za progress pozdravlja preporuke tima pravnih eksperata od 5. decembra i poziva sve prozvane institucije u Bosni i Hercegovini da ih bez odlaganja počnu provoditi.
Pozivamo sve građane BiH da, zajedno s akterima kojima je to u opisu posla, a posebno onima koje kroz porez plaćamo, aktivno doprinesu uspostavi društva nediskriminiranih, slobodnih ljudi.

Svi imamo pravo živjeti u društvu u kojem se, bez izuzetaka, poštuje vladavina prava i u kojem niko nije iznad zakona, niti smije imati osjećaj nekažnjivosti.  Naša je obaveza da izgradnji takvog društva svakodnevno doprinosimo kao pojedinci – glasanjem, provjeravanjem primarnih izvora informacija, korištenjem naših zakonom zagarantovanih prava, odbijanjem da učestvujemo u bilo kojem obliku korupcije, stalnim učenjem, vlastitim i timskim radom. Država smo mi koji u njoj živimo. Postojeće katastrofalno stanje u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u Bosni i Hercegovini rezultat je našeg činjenja i nečinjenja.
Platforma za progres vjeruje da ćemo svi zajedno u Bosni i Hercegovini što prije stvoriti uslove za proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava!