Počela 148. sjednica Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH će na današnjoj sjednici, koja je počela u Mostaru, razmatrati Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji.

Bit će razmatran i Nacrt zakona o dopuni Zakona o advokaturi Federacije BiH, kojim je propisano da visinu nagrada za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti, utvrđuje federalni ministar pravde. Razlog za donošenje zakona je utvrđivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti koje u sadašnjoj praksi značajno opterećuje proračune, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada će danas razmatrati i Nacrt zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu je i Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2019.-2021. godina.

Bit će razmotrena informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2017. godini i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu. S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama FBiH, Vlada FBiH uputila je urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno razmatra Prijedlog zakona o šumama, koji je utvrdila na 110. sjednici, 7.7.2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.

Federalna vlada razmotrit će informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2017. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH i Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina.

Danas će biti razmotren i Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina, u 2017. godini.

Na dnevnom redu je i davanje suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija, šesti za koji je nadležna Vlada FBiH.

Pročitajte...