Reforma javne uprave preduslov za sve ostale reforme (VIDEO)

Reforma javne uprave u BiH preduslov je za bilo koju drugu reformu – rečeno je danas u Sarajevu na konferenciji posvećenoj reformskim procesima u BiH.

Pravni institut u BiH uz podršku Ambasade SAD u BiH okupio je interdisciplinarnu grupu stručnjaka iz različitih oblasti – pravosuđa, uprave, energetskog sektora, obrazovanja, ekonomije, energetike, poljoprivrede, zdravstva. Oni su analizirali sektore i najvažnije probleme koji ih opterećuju, te ponudili određena rješenja i preporuke.

Kao rezultat njihovog istraživanja i analize nastao je dokument Policy Paper pod nazivom “Reforme u BiH – ka efikasnijoj državi“ na kome je rađeno više od godinu dana.

– BiH kasni s implementacijom reformi, ali ako donosioci političkih odluka krenu u implemetaciju uvijek se može napredovati. U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja nedavno je usvojen starteški dokument na nivou BiH , također u oblasti energetike usvojena je okvirna strategija – izjavio je projektni kordinator i direktor Pravnog instituta u BiH Muhamed Mujakić.

Što se tiče sektora pravosuđa i vladavine prava među ostalim ukazano je na potrebu uspostave vrhovnog suda BiH.

– Kada je riječ naprimjer o reformama poljoprivrede, zdravstva, energetskog i drugih sektora jasno je da ih moraju iznijeti organi javne uprave, odnosno upravne organizacije, ministarstva i druga tijela uprave i tu trebamo kvalitetne kadrove – dodao je Mujakić naglašavajući neophodnost nastavka reformskih procesa.

Specijalista porodične medicine Zumreta Bihorac-Kučuk zajedno s kolegicom Edisom Trumić u ovoj analizi bavila se pitanjem reforme zdravstvenog sektora u BiH.

Bihorac-Kučuk je ocijenila da je reforma zdravstva već duži period na čekanju, iako postoje strateški dokumenti. Naglasila je fragmentiranost zdravstvenog sistema u BiH jer je, kako je dodala, opterećen velikim brojem ministarstva, zavoda za javno zdravstvo, fondova zdravstvenog osiguranja.

– Osnovni cilj reforeme u zdravstvu bi bio rješavanje nagomilanih dugova u toj oblasti. Uspjeh reforme zavisi od više faktora, od konsolidacije ekonomskog sektora, jačanja primarne zdravstvene zaštite, jačanja prava pacijenata, ljekarskih komora, farmaceutskog sektora idr. – dodala je Bihorac-Kučuk.

Jedan od osnovnih problema s kojima se danas suočava stanovništvo, po riječima Edise Trumić s Farmaceutskog fakulteta Tuzla, jeste neravnomjerna zdravstvena usluga zbog fondova zdravstvenog osiguranja koji su na kantonalnim nivoima.

– Postoji problem nejednake zdravstvene usluge u smislu da pacijent koji je npr. u Širokom Brijegu ili Orašju nema jednak pristup zdavstvenim uslugama kao onaj koji je u nekom većem centru kao što su Tuzla, Sarajevo i sl. U narednom periodu multisektorskim pristupom treba da se riješi taj problem tako da pacijenti sa područja Federacije, ali i BiH imaju jednaku uslugu – navela je Trumić.

Mirko Pejanović, jedan od recezenata predstavljenog dokumenta, naglasio je da svako društvo koje hoće napredak teži tome da bude društvo znanja.

– Ovdje su mladi ljudi na intrerdisciplinarnoj osnovi, timski ponudili analize, preporuke i jednu vrlo zanimljivo znanje koje može poslužiti onima koji pripremaju i donose odluke, dakle za vlade, parlamente – kazao je Pejanović.

Naglasio je važnost lokalnog ekonomskog infrastrukturnog razvoja kao našu najveću šansu.

– Sredine u kojima djeluju poduzetni ljudi, gdje su formirane agencije za ekonomski razvoj, uključena struka i postoje razvojni projekti, već su odmakle u svom razvoju – dodao je Pejanović, navodeći primjer Općine Tešanj.

U ovom istraživanju i analizi reformskih procesa, kako je kazao jedan od autora dokumenta Miroslav Živanović, konstatovali su da je reforma javne uprave jedan od najdugotrajnijih reformskih procesa u BiH, što je u suprotnosti s prioritetom koji reforma javne uprave kao takva treba da ima.

– Ono što nas zabrinjava na neki način jeste da se reforma javne uprave uvijek posmatra kao dio reformskih aktvinosti. Zaključak do kojeg mi dolazimo u našem istraživanju jeste da reforma javne uprave jeste preduslov za sve ostale reforme, jer je javna uprava, odnosno administracija, sektor od kojeg se očekuje da provede sve mjere koje postavljaju i kroz Reformsku agendu, ali i druge strateške i reformske dokumente BiH – poručio je Živanović.

Pročitajte...