Sa sjednice Vlade TK: Usvojen izvještaj o radu Komisije za koncesije TK u 2019.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Prema Informaciji, Komisija je u proteklom periodu postigla vidne rezultate, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako isto i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama. Kada je u pitanju nadzor, provjera rada koncesionara i praćenje izvršenja koncesionih ugovora, Komisija za koncesije je u potpunosti realizovala planirane aktivnosti kroz dva kontrolna nadzora koncesora i svih koncesionara koji su imali zaključene ugovore. Rezultati redovnog kontrolnog nadzora ogledaju se u tome da su ministarstva, kao koncesori, postigli maksimalnu ažurnost u sačinjavanju zapisnika o korištenju predmeta koncesija i izdavanju odgovarajućih rješenja i odluka o plaćanju koncesionih naknada. Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 općina RS-e koje gravitiraju TK-u. Finansijska sredstava po osnovu ovog Pravilnika se odobravaju u obliku donacija, a maksimalan broj donacija po jednoj općini/gradu na ime održivog povratka je pet. Ipak Pravilnikom je predviđeno da ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina /grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/gradu se može povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/gradu. Pravilnik definira i duge uslove, namjenu i kriterije za dodjelu donacija. Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Informaciju o radu „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla tokom 2019. godine. U Institutu za zavarivanje je obučeno i doobučeno 918 kandidata za zavarivače. Nakon obuke svi nezaposleni kandidati su se zaposlili, a dio njih je dobilo posao u zemljama EU.  U navedenom periodu obavljena je i atestiranje zavarivača i izdato ukupno 1136 atesta, od čega 718 međunarodno priznatih atesta. Vlada TK je prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA. Podsjećamo, ovaj garantni fond je projekat kojim se poduzetnicima sa područja Tuzlanskog kantona i regije olakšava da osiguraju finansijska sredstva iz eksternih izvora kroz izdavanje garancija za kredite za unaprjeđenje poslovne aktivnosti. Zaključno sa 31.12.2019. ukupna vrijednost deponovanih sredstava u Fond iznosi 1.438.250 KM, navodi se u Informaciji. Evaluacijom svih projekata, u proteklih 12 godina, podržanih kroz Garantni fond procijenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 2.900 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 1.000 novih radnika, zaključuje se u danas prihvaćenoj informaciji. Prihvaćen je i Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da prilikom izrade Izmjena i dopuna Finansijkog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, u cilju obezbjeđenja dostupnosti i održivosti zdravstvene zaštite za područje Općine Sapna osigura sredstva u visini od 400.000,00 KM, te sredstva u visini od 4.420.000,00 KM za razvoj I faze integrisanog zdravstveno-informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona.  Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec april 2020. godine. Vlada je današnjim Zaključkom zadužila Ministarstvo kulture, sporta i mladih, da pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona, radi davanja saglasnosti, dostavi Pravilnik o izmjenama pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture, čime će se omogućiti usklađivanje koeficijenata za obračun plaće u skladu sa koeficijentima uposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

 

 

 

________________________