Sjednica Vlade FBiH – Pozitivni prošlogodišnji rezultati Fonda PIO

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu.

Penzijski fond je lani ostvario ukupne prihode od 2.027.342.822,21 KM i rashode od 1.961.486.832,07 KM i ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 64.457.081,76 KM.

Akumulirani višak rashoda nad prihodima sa 31.12. iznosi 115.429.594,16 KM. Ukupni prošlogodišnji prihodi ostvareni su sa 99,49 posto u odnosu na planirane i veći su za 7,27 posto u odnosu na 2016.

Prihodi od doprinosa iznosili su 1.764.509.852 KM, što je 99,81 posto planiranih i u odnosu na godinu ranije su veći za 7,15 posto. Prihodi iz Proračuna FBiH iznosili su 245.696.101 KM, ili 97,58 posto planiranih i u odnosu na 2016. godinu su veći za 3,33 posto.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O SUBVENCIJAMA ZA UPLATU DOPRINOSA

Federalna vlada danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška prošlogodišnjih grant sredstava namijenjenih za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika.

Kako je navedeno, Budžetom FBiH za 2017. godinu je za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika planiran iznos od 1.500.000 KM, čiji program utroška je usvojila Vlada FBiH.

Odlukom Vlade od 27.6.2017. godine utvrđeni su korisnici grant sredstava, iz sektora namjenske industrije, za penzionisanje radnika prema priloženim spiskovima, i to TRZ Hadžići d.d. Hadžići (61.820,72 KM za penzionisanje pet radnika), PS Vitezit d.o.o. Vitez (225.025,38 KM za deset radnika), Zrak d.d. Sarajevo (388.567,10 KM za 13 radnika) i Pretis d.d. Vogošća (218.120,79 KM za 38 radnika). Ukupna sredstva po ovoj odluci iznosila su 893.533,99 KM i namijenjena su za penzionisanje 66 radnika.

Odlukom od 14.12.2017. godine odobreno je ukupno 409.137,11 KM za penzionisanje 29 radnika. Od ovog iznosa odobreno je za KTK Visoko d.d. Visoko 14.686,08 KM za pet radnika i za Željezaru Zenica d.o.o. Zenica 394.451,03 KM za 24 radnika.

Dakle, ukupno dodijeljena sredstva po ovim odlukama za uplatu doprinosa za PIO iznosila su 1.302.671,10 KM i namijenjena su za 95 radnika, od čega je njih 94 zaista i penzionisano. Neiskorištenih 14.383,07 KM odnosi se na jednog zaposlenika TRZ Hadžići d.d. Hadžići, kojem su već bili uplaćeni i rasknjiženi doprinosi po Odluci Vlade od 14.9.2017. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pokrene sve aktivnosti oko povrata neiskorištenog dijela grant sredstava u iznosu od 14.383,07 KM na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

O POBOLJŠANJU POLOŽAJA BORAČKIH KATEGORIJA

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata upoznalo je danas Vladu FBiH o aktivnostima poduzetim od 1.4.2015. do 30.4.2018. godine, s ciljem poboljšanja položaja boračkih kategorija. U informaciji je navedeno da su resorno federalno ministarstvo i Vlada FBiH poduzeli sve kako bi bile ispoštovane presude Ustavnog suda FBiH koje se odnose na Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Uredbu o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija.

Izmjene i dopune sva tri zakona su usvojene u parlamentarnoj proceduri, a izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica obezbjeđuju pravni osnov za uspostavu i objavu Jedinstvenog registra branilaca.

Obezbijeđena je redovna isplata naknada za porodične i lične invalidnine, te za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, tekućih transfera udruženjima i pojedincima, te sufinansiranje po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, što godišnje ukupno iznosi oko 570 miliona iz Budžeta FBiH za boračke kategorije.

Potpisan je Sporazum između Vlade FBiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Federalnom budžetu na poziciji resornog federalnog ministarstva. Proces revizije korisnika iz oblasti branilačko-invalidske zaštite se odvija harmonizirano i kontinuirano na području svih kantona i općina Federacije BiH, a od ciljne grupe od oko 141.055 korisnika u prvoj fazi, revizija je završena za njih 138.865.

Uspostavljena je jedinstvena baza podataka o korisnicima boračko-invalidske zaštite i obračuna invalidnina na relaciji resorno federalno ministarstvo – kanton – općina.

Federalno ministarstvo učestvuje u realizaciji razvojnih projekata boračkih zadruga i projekata samozapošljavanja boračkih kategorija. U saradnji s kantonima i Federalnim zavodom za zapošljavanje, učestvuje i u projektu zapošljavanja oko 6.500 djece šehida i poginulih boraca.

Vlada je danas zaključila da je potrebno osigurati ostvarivanje prava na osnovno osiguranje demobiliziranih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz Program utroška i donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Prava treba ostvarivati i kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i svih drugih boračkih kategorija, kao i kroz realizaciju svih transfera Federalnog ministarstva koji se odnose na statusna pitanja pripadnika borboračkih kategorija.

POTICAJ PROIZVODNJI OBNOVLJIVE ENERGIJE

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju ukupnog iznosa potrebnih sredstava i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne koenergacije (OIEiEK) za 2018. godinu.

Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiEK-a u ovoj godini utvrđen je u visini od 16.418.467,05 KM, dok je jedinični iznos 0,002128 KM/kWh, bez PDV-a.

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK-a plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH, a tako prikupljena sredstva namijenjena su za isplatu podsticaja, rad Operatora za OIEiEK, te pokrivanje troškova balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK-a.

POVEĆATI BROJ OBVEZNIKA U SISTEMU UPRAVLJANJA OTPADOM

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Ovo tijelo je zadužila da, kroz zajedničko djelovanje svih institucija i operatera sistema uključenih u njegov rad, poveća broj obveznika u sistemu upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u 2018. godini, te da sve institucije u FBiH, putem Međuentitetskog tijela za okoliš, insistiraju na donošenju propisa u oblasti upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da ubrza donošenje Uredbe o uspostavi informacionog sistema upravljanja otpadom, kao i donošenja Uredbe i Pravilnika koji će jasnije i preciznije propisati kontrolu plasmana električnih i elektronskih proizvoda.

MIŠLJENJA I IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada FBiH danas je usvojila Obrazloženje sa informacijom o podacima koje je tražio Ustavni sud BiH radi daljnjeg vođenja postupka ocjene ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate koji je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio potpredsjednik FBiH Milan Dunović.

Utvrđeno je Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, u kojem se navodi da je ponuđeno rješenje potpuno kontradiktorno drugim odredbama ovog zakona.

Prihvatajući mišljenje Federalnog ministarstva pravde o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, čije je donošenje po skraćenom postupku predložio poslanik u u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina, Federalna vlada je ocijenila da je riječ o potpuno uređenoj oblasti, te da fizičke i pravne osobe i po sadašnjim zakonskim rješenjima mogu indirektno pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom FBiH putem predstavnika ili zastupnika u organima izvršne i zakonodavne vlasti.

Vlada FBiH nije prihvatila ni Prijedlog zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelnika i načelnika u FBiH koji je, po skraćenom postupku, u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Dennis Gratz, ocijenivši da su pojedini članovi u suprotnosti sa Ustavom FBiH.

Nije prihvaćen ni Prijedlog zakona za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit, koji su po skraćenom postupku u parlamentarnu poceduru uputili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zana Marjanović i Sanel Razlić, jer bi, na predloženi način postojale dvije porezne olakšice za isti osnov.

Izjašnjavajući se o inicijativi poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasmine Zubić za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, Vlada FBiH je danas ukazala na činjenicu da je Prijedlog zakona o izmjenama ovog zakona utvrdila na 139. sjednici od 26.4.2018. godine i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku. Na taj način je omogućena provedba presude Ustavnog suda FBiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članovi 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u saglasnosti sa Ustavom FBiH.

Inicijativu za izmjene i dopune istog zakona podnijela je i Vlada Tuzlanskog kantona, koja je, također, već inkorporirana u novi zakonski tekst.

Federalna vlada se izjasnila i o inicijativi za izmjenu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, navedeno je u izjašnjenju Vlade, razmatran je u Domu naroda Parlamenta FBiH uz zaključak da može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga zakona. Nakon što je provedena javna rasprava, koja je trajala 90 dana, i u kojoj nije bilo primjedbi, prijedloga niti sugestija, pristupljeno je izradi Prijedloga zakona. Osim toga, u toku je Projekt podrške vladama Federacije BiH i Republike Srpske u borbi protiv korupcije, koji finansira Vlada Velike Britanije i koji se odnosi na unapređenje propisa o sukobu interesa, što će, također, doprinijeti da prilikom donošenja Zakona u obzir budu uzeta najbolja primjenjiva rješenja.

Vlada FBiH nije prihvatila incijativu Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o Poreznoj upravi FBiH kojom je traženo uključivanje u nadležnost ove uprave i Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim doprinosima u periodu 2008.-2015. godina.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalnom zavodu za statistiku odobreno je raspoređivanje sredstava u iznosu od 24.780,36 KM s posebnog namjenskog transakcijskog računa koji je otvoren kao podračun Jedinstvenog računa Trezora za Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS).

Na današnjoj sjednici prihvaćeni su izvještaji o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za prvi kvartal 2018. godine i Finansijsko-informatičke agencije za 2017. godinu.

Prihvaćeni su izvještaji o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za prošlu i realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta energetske efikasnosti u BiH za FBiH za ovu godinu.

Federalna vlada se upoznala sa izvještajem o realizaciji ovogodišnjih planova rada federalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija za period januar-mart, te s preliminarnom informacijom i prijedlogom o nabavci službenih vozila za potrebe organa i tijela FBiH za 2018. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za punomoćnika koji će je zastupati na skupštini privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Federalna vlada danas je ovlastila Ernesta Đonku, a za Skupštinu BH-Gasa d.o.o. Sarajevo Darka Pranjića.

Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnost za imenovanje Admira Andelije na dužnost izvršnog direktora za distribuciju, koju će obavljati do kraja mandata Uprave – generalnog i izvršnih direktora imenovanih na period od četiri godine, počevši od 1.3.2016. godine.

Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnost privrednom društvu UNIS-Group d.o.o. Ilidža da za članove Nadzornog odbora, na mandatni period od četiri godine, budu imenovani Mirza Emirhafizović, Amer Salihović i Enes Bikodušić.

Vlada FBiH razriješila je, na lični zahtjev, Srđana Vuletića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., te na ovu poziciju privremeno, na period do 90 dana i do okončanja zakonom predviđene konkursne procedure, imenovala Armina Omerovića.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Pročitajte...