Sjednica Vlade TK: Pola miliona KM za podršku sportu

Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona. Crpeći reprezentativnost dodijeljenu na federalnom nivou, Ugovor će sa Vladom Tuzlanskog kantona potpisati predstavnik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, obzirom na pokrenute sudske sporove, a u skladu i sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, potpisivanje ovog ugovora ne podrazumijeva reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za zaključenje kolektivnog ugovora na području TK. Ovim ugovorom ne mijenja se obim materijalnih prava koji je utvrđen ranije potpisanim Kolektivnim ugovorom za oblast zdravstva. Kada su u pitanju materijalna prava podsjećamo da je već ranije utvrđeno umanjenje broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati, te povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plaće, što je svojedobno usaglašeno sa predstavnicima oba sindikata u oblasti zdravstva. To znači da će se, za plaće uposlenika u zdravstvu, na godišnjem nivou, izdvojiti oko 9,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj do sada.

 3.800.000,00 KM za podršku poljoprivrednoj proizvodnji

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Programom su određeni opći kriteriji koje moraju ispuniti fizička i pravna lica da bi ostvarila pravo na novčanu podršku. Za ove namjene Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu predviđeno je ukupno 3.800.000,00 KM koje će biti usmjerena u Model podrške proizvodnji, i to za biljnu i animalnu proizvodnju, Model kapitalnih ulaganja i Model ostalih vrsta podrški. Značajno je za istaknuti da će korisnicima koji imaju registrovan obrt biti obračunat 20% veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju.

550.000,00 KM za podršku sportu u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Podršku sportu Vlada je ove godine Budžetom planirala ukupno 550.000,00 KM, od čega su za neprofitne organizacije planirane 543.000,00 KM, a 7.000,00 KM je planirano za subvencije javnim preduzećima. Odlukom je predviđeno da se sredstva mogu dodijeliti  sportskim klubovima (amaterski i profesionalni), sportskim društvima, školskim sportskim društvima grada/općine i Kantona, kantonalnim i gradskim/općinskim sportskim/granskim savezima, udruženjima stručnih osoba osposobljenih za rad u sportu, udruženjima sportske rekreacije, javnim preduzećima i javnim ustanovama koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa, sportskim klubovima lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni), sportskim društvima lica sa invaliditetom, kantonalnim i gradskim/općinskim sportskim/granskim savezima lica sa invaliditetom i drugim udruženjima koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom. Bzirom da se radi o namjenskim sredstvima, ona se mogu dodijeliti za vrhunski sport, kvalitetni sport, sport lica sa invaliditetom, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja, finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta i organizaciju sportskih manifestacija. Osim navedenog ova sredstva koristit će se i za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, a bit će dodijeljena posebnom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila tekst mišljenja na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Novih devet privrednih subjekata su od posljednjeg mišljenja iz kreditnog portfelja povukli novih 2.690.000,00 KM. Do sada je Vlada dala saglasnost za 50 zahtjeva, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Zaključno sa ovim, šestim po redu, mišljenjem ukupno će biti odobreno 59 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 20.026.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Kako se u informaciji navodi, proces trajne obustave eksploatacije se, prema dostupnim podacima, odvija u skladu sa očekivanjima. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka tokom implementacije Monitoringa može se zaključiti da rekultivacija područja sonih bunara nije dovršena, da je zapunjavanje glavnog i ventilacionog okna završeno, te da su mjerenjem relativnog pomjeranja blokova duž markantnih ožiljaka slijeganja na području potvrđena ranija zapažanja da su deformacije generalno izraženije na rubnim ožiljcima slijeganja i da su dominantna vertikalna pomjeranja blokova u ulici VI Bosanska (raskrsnica do br. 3); na Slatini (Trotoar iza solitera kod Licinog kafića i iza obdaništa); kod Ćevabdžinica Bešlagić; na Korzou (stepenište ispred slastičarne); kod Fontane Jedinstva, kod Ulaza u komemorativni centar; u Kojšino kod Kompreda (raskrsnica); T-17 Soliter Slatina (iza obdaništa). Rezultati hemijskih analiza vode sa pijezometara gdje su uzorkovanja vršena redovno i na istim dubinama, pokazuju da nema većih odstupanja u odnosu na rezultate iz prethodnog perioda i da su u granicama tačnosti metoda analiziranja. Prema prikupljenim parametrima oscilacija podzemnih voda konstatovano je da nije bilo nekih većih odstupanja, da i dalje traje slijeganje površine terena i da intenzitet ovisi od tehnogenih aktivnosti i hidrološke prilike. Unutar revira „Tušanj“ u zoni proloma, međukomornih stubova i području krovinskih sedimenata zahvaćenih slijeganjem uslijed nekontrolisane eksploatacije dešava se proces preraspodijele napona koji se prati seizmološkim mjerenjima, a registrovani potresi, kao posljedica rasterećenja „masiva“, su na granici osjetljivosti opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama – CROPS.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Na ime finansijske pomoći za sufinansiranje Edicije „Monumenta Srebrenica“, a u cilju istraživanja, dokumentiranja i svjedočenja o društveno-historijskoj prošlosti i sadašnjosti regije Srebrenica, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona dodijelilo 6.000,00 KM. Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje dvije donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu realizacije projekta „Putovanje kroz vrijeme sa IT“ JU OŠ „Tinja“ Srebrenik, BH Telecom d.d. Sarajevo je dodijelilo 1.620,00 KM, dok je Australijska ambasada u Beču, za realizaciju projekta „Obnova Centra od poplave“ JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla dodijelila 8.553,33 KM.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela neutrošene donacije iz 2014.godine u Budžet TK za 2018. godinu, za finansiranje nabavke namještaja za opremanje velike sale i sale za rad istražnih timova Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Radi se o 9.090,23 KM koje je dodijelila misija OSCE-a. Također, Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Transfer u iznosu od 108.023,95 KM, koje je dodijelilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, usmjeren je  Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za finansiranje izvršilaca u Projektu EU „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i 5.000,00 KM Udruženju građana Klub specijalnih sportova „Tuzla“ za sufinansiranje manifestacije Državno prvenstvo Specijalne olimpijade „Kraljica sporta i sa nama“ koje će se održati 16.06.2018. godine u Tuzli. Također, Vlada je, u svrhu odlaska učenika na Svjetsko IT takmičenje „Microsoft Office Specialist 2018“ koje se održava na Floridi (SAD), Mješovitoj srednjoj elektrotehničkoj školi Tuzla odobrila 2.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala i Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“ za 2018. godinu.

Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove, na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas donijela odluku o oprihodovanju namjenskih sredstava uplaćenih po Sporazumu o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH.

Vlada je danas donijela Uredbu o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.07. – 30.09.2018. godine. Shodno ovoj odluci Vlada je za treće tromjesečje ove godine odobrila, za rashode i izdatke u operativnom planu odobrila 89.687.584,01 KM.

Vlada je danas imenovala Fahrudina Delića, dip.ing.arhitekture za koordinatora ispred Tuzlanskog kantona za kontakt i saradnju sa oružanim snagama SAD u Evropi, Ured za saradnju u oblasti odbrane pri Ambasadi SAD u BiH na realizaciji projekata rekonstrukcije objekata JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ u Tuzli i JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik, koji se finansiraju putem navedenog Ureda.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, na period najduže 60 dana.

Pročitajte...