Sjednice oba doma PFBiH, na dnevnom redu budžet za 2020. godinu

U tri dana zasjedat će oba doma Federalng parlamenta, 17. i 18. decembra Predstavnički dom, a dan kasnije Dom naroda. Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda je Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Prijedlog budžeta utvrdila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i predložila ga Parlamentu po hitnom postupku.

Uz napomenu da je pripremljen u skladu s budžetskim kalendarom, Vlada je navela da je planirani ukupni budžetski iznos 4.954.392.401 KM, gotovo dvostruko više nego u 2019. godini. Glavni razlog za ovo povećanje je integrisanje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u status budžetskog korisnika.

– Naime, Zakonom o MIO/PIO FBiH iz 2018. godine, predviđeno je uvrštavanje ove institucije u budžet u 2020. godini s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni račun trezora te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija. S tim u vezi, u 2019. godini su u skladu sa zaključcima Vlade FBiH poduzete aktivnosti na implementaciji odredbe Zakona, a koje se odnose na provedbu svih pripremnih aktivnosti vezanih za ispunjavanje preduslova Zavoda s ciljem uvođenja u sistem trezorskog poslovanja, uključujući pripremu izmjena odgovarajućih propisa i obuke kadrova. Slijedom navedenog, Federalno ministarstvo finansija je 15.10.2019. godine, potpisivanjem obrasca Registra budžetskih korisnika, dalo saglasnost za upis korisnika u Registar, a dodjelom broja iz Registra, utvrdilo status budžetskog korisnika za Federalni zavod za MIO/PIO – obrazložila je Vlada.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima te rashodima i izdacima, veći je za 2.252,5 mil. KM, odnosno 83 posto nego u 2019.

Ukupni planirani primici su približno 585,0 mil. KM, od čega se na dugoročne kredite i zajmove odnosi 175 mil. KM, a na kratkoročne kredite i zajmove 410 mil. KM. U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje s 2.074,0 mil. KM, odnosno prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa u bruto iznosu 1.608,0 mil. KM.

Na rashodovnoj strani najzastupljeniji su tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251,0 mil. KM, od čega se najviše odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Osim toga, budžetom za 2020. planirano je: 50 miliona KM za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, 20 miliona za primjenu Zakona o zaštiti porodice s djecom. Imajući u vidu da je ovaj drugi navedeni zakon u parlamentarnoj proceduri, novac će biti implementiran nakon njegovog usvajanja. Ovim je predviđeno ispunjavanje jedne od mjera iz dokumenta „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina“, koji se odnosi na provedbu politike pružanja prilika za mlade, žene i ranjive kategorije, navela je Vlada.

Za nastavak sufinanciranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanoništva planirano je ponovno 15 mil KM. Vlada FBiH, nakon višestrukih pozitivnih implikacija ove kreditne linije, nastavlja da pomaže stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH, obrazložio je također predlagač budžeta.

Planirani poticaj za poljoprivrednike je 87 mil. KM i veći je za 18,3 mil. KM.

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice su povećani za 7 miliona KM, a za sanaciju zdravstvenih ustanova za 24 miliona. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sistema je jedna od četiri mjera dokumenta „Zajedničke soci-oekonomske reforme za period 2019-2022. godina“ i planiranjem ovih sredstava, Vlada Federacije BiH potvrđuje opredjeljenost u provođenju reformi u oblasti zdravstvenog sektora, što svakako podrazumijeva mjere finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova, navedeno je iz Vlade.

Planirani budžetski transfer nižim nivoima vlasti u 2020. godini je 21 milion KM, dok je 5 miliona planirano za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture.

Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planirano je finansiranje nastavka izgradnje putne infrastrukture u ukupnom iznosu od 115 miliona KM. Naime, alokacijom novca na poseban podračun u okviru JRT-a, prikupljenog po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije te uplatom dividende javnih preduzeća u vlasništvu Federacije BiH, Vlada FBiH nastavlja sukcesivno finansiranje izgradnje pojedinih dionica brzih cesta i autocesta u FBiH, obrazložio je također predlagač budžeta Federacije BiH za iduću godinu.

Sjednica Predstavničkog doma u čijem je najavljenom dnevnom redu Prijedlog budžeta FBiH za 2020. godinu treba da počne danas u 10.00 sati, prema oficijelnoj najavi.

Budžet može biti operativan samo ako ga u istom tekstu odobre i Predstavnički dom i Dom naroda.

Pročitajte...