Šta sadrži Inicijativa 9 zastupnica Skupštine TK o biomedicinski potpomognutoj oplodnji?

Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je podržala zajedničke inicijative zastupnica SDP-a, PDA, Naše stranke i SBB-a koje se odnose na izmjene i dopune Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja te načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje. Iz Zavoda zdravstenog osiguranja TK ovu inicijativu smatraju kvalitetnom, jer je usmjerena ka rješavanju problema u pravnom vakumu koji se javlja u provođenju određenih prava iz ove oblasti.

Uvidom u Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, kako se navodi u inicijativi skupštinskih zastupnica, utvrđene su određene neusaglašenosti sa Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, te se tražilo da se one otklone u što kraćem roku, a kako bi se obezbijedilo zakonito postupanje kantonalnih zavoda, te bolji i lakši pristup osiguranih osoba takvim uslugama.

  • Postoji taj problem koji je evidentiram u ZZO TK da Pravilnik o obimu pomoći koji se dodjeljuje parovima koji se bore sa neplodnošću i Zakon koji propisuje tu vrstu pomoći parovima, nisu usklađeni sa trećim oblikom, a to su smjernice. Dakle, postoje različite kategorije koje imaju previše prepreka da bi se odluke tog Zakona sprovele – navodi Mirela Trepanić-Grbešić, zastupnica Naše stranke u Skupštini TK.

Zastupnička inicijativa je upućena Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH a za cilj ima pomoći bračnim i vanbračnim partnerima u pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju novcem iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Inicijativom se traži i dopuna odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i hitno uvrštavanje lijekova za stimulaciju ovulacije u navedenu odluku.

  • Oni, također, imaju pravo na refundaciju, međutim, u Pravilniku nigdje nije definisana cijena ovih lijekova, tako da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja se nalaze u jednom nepovoljnom položaju, da nije utvrđena cijena ovih lijekova i da ne mogu adekvatno odgovoriti na zahtjeve pacijenata. Vrlo je važno da Ministarstvo zdravstva FBiH utvrdi jasnu cijenu da ne bi došlo do zloupotrebe (srediti) pojedinih ustanova koje su ovlaštene za ove postupke – dodaje Mirela Memić, zastupnica SDP-a u Skupštini TK.

Nakon provedene procedure, u pripremi je raspisivanje Javnog poziva za sve klinike koje imaju rješenje za obavljanje ovih usluga, jer je to jedini zakonit i transparentan način ugovaranja, ističe Denis Husić, direktor ZZO TK.

  • Kada je u pitanju ova inicijativa zastupnica ona je zaista kvalitetna i usmjerena ka rješavanju problema u onom pravnom vakumu koji se javlja u provođenju određenih prava kada je u pitanju liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjoj i usmjerena je prema višim nivoima vlasti u prvom redu Ministarstvu zdravstva FBiH i federalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja – dodaje Husić.

Zastupnice Skupštine TK koje su učestovale u izradi Inicijativa za rješavanje nejasnoća u propisima koji se odnose na biomedicinski potpomognutu oplodnju sličnu će inicijativu uputiti i Parlamentu FBiH, kako bi nadležne institucije konačno donijele odluku i pomogle parovima koji se bore sa neplodnošću.

Pročitajte...