Strategija razvoja MUP-a TK za period 2022.-2027. godina

Vlada Tuzlanskog kantona je pokrenula postupak izrade Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 2022 – 2027., kao strateškog dokumenta koji definiše javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja Ministarstva. Proizlazi iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. – 2027. godina. Strategija će sadržavati razvojne prioritete kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja  MUP-a TK, 2022.-2027. godina je period koji će biti pun izazova, prije svega zbog kadrovske problematike, materijano-tehničke opremljenosti i fiskalne problematike. Sve to treba uokviriti s jednim kvalitetnim zakonodavno-pravnim okvirom, kaže ministar MUP-a TK, Midhat Dobrnjić.

“Te s tim u vezi odlučili smo se na ovaj korak prvi put u okviru MUP-a TK iz razloga donošenja tih ključnih odluka i daljeg razvoja da uključimo što širi krug onih koji bi nsam mogli dati doprinos u rješavanju ovih svih problema”, navodi resorni ministar.

Ministarstvo Tuzlanskog kantona će preuzeti koordinacijsku ulogu, navodi ministar Dobrnjić. Podsjeća da će kompletan pravac izrade Strategije biti uokviren na način kako je to urađeno i kod Strategije razvoja Tuzlanskog kantona.

“Posebno cijenim taj dio uključivanja akademske zajednice koja će u ovo biti  uključena i sa svojim znanjem i iskustvom doprinijeti  da mi iznađemo nakvalitetnija rješenja u ovom periodu  koji je pred nama” pojašnjava ministar.

Cilj je dostizanje nivoa spremnosti da se odgovori svim zadacima koji bi se eventualno mogli postaviti pred policiju. Jedan od razloga je i činjenica da u periodu 2022.-2026. godina oko sedamsto policijskih službenika ostvaruje pravo na penzionisanje.

“ Zakonodavno-pravni okvir nije predvidio takvu mogućnost da se pravilnikom iznađu rješenja koja bi popunila taj kadar. Ali sigurno kada strateški pogledamo onda uvažavamo jedan duži period i duži planski razvoj svega toga da ne bi došli u situaciju da nemamo dovoljno spremne kadrove koji ulaze, već da prođu jedan period adaptacije uz kolege koje već imaju iskustvo”, ističe ministar Dobrnjić..

Očekuje se i velika podrška viših nivoa vlasti, s obzirom da se pomenutim dokumentom uvažava i dio koji se odnosi na strateško upravljanje.

“Imate i jedan zakondavno-pravni okvir koji govori o dijelu uspostavljanja linije rukovođnja Uprave policije na način da svako napredovanje policijskih službenika u viši rang nosi vremenski period” kaže ministar.

Resorni ministar smatra da je riječ o širokoj problematici koja zaslužuje da se u njenu realizaciju uključi što veći krug stručnih ljudi u donošenju odluka i rješenja kako bi se uredilo stanje u poslovanju MUP-a TK. Rok za izradu i usvajanje Strategije je 31.10.2022. godine, a sredstva za pokrivanje troškova u procesu izrade Strategije su planirana u okviru Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Pročitajte...