Tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH o rasterećenju privrede

Na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić zakazao je tematsku sjednicu ovog doma za srijedu, 10. aprila.

Dnevnim redom tematske sjednice predviđeno je razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH uputilo je sredinom marta inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH. Među tim inicijativama je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljene sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji će biti razmatrani po skraćenom postupku.

Osim toga, UPFBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi, te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o naftnim derivatima, te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

– Usvajanje navedenih zakona rezultirat će rasterećenjem privrede, smanjenjem sive ekonimije i poboljšanjem fiskalne discipline, smanjenjem nezaposlenosti, povećanjem plaća i investicija, podizanjem konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenjem i ubrzavanjem administrativnih procedura, kao i smanjenjem troškova poslovanja – navodi se u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Pročitajte...