Usvojen dokument Ekonomska politika Vlade FBiH 2018. – 2020. godina

U domaćoj privredi se, nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2016. godini (2,9 posto), očekuje realni rast bruto društvenog proizvoda (BDP) u 2017. godini po stopi od 4,5 posto, u 2018. od 3,2 posto, u 2019. od 5,1 posto, a u 2020. godini od 5,3 posto, navedeno je u dokumentu Ekonomska politika Vlade FBiH 2018. – 2020. godina, usvojenom na sjednici.

Za devet mjeseci 2017. godine, zabilježen je rast broja zaposlenih za 2,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrajući cijelu godinu, povećanje broja zaposlenih u 2017. godini je procijenjeno na 2,2 posto. Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade FBiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 2,5 posto u 2018. godini i stopu rasta od 2,5 posto u 2019. godini, odnosno 2,3 posto u 2020. godini.

Za devet mjeseci 2017. godine, zabilježeno je smanjenje broja registrovanih nezaposlenih osoba za pet posto u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrajući cijelu godinu, u 2017. godini očekuje se smanjenje broja nezaposlenih za 2,8 posto. Očekivano smanjenje u 2018. godini je 2,9 posto, u 2019. tri i u 2020. godini 3,5 posto. Predviđeno smanjenje nezaposlenosti je rezultat usvojenog Zaključka kojim je Vlada FBiH podržala inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt podrške zapošljavanju, koji će biti proveden u periodu od 2017. do 2021. godine.

Očekivani oporavak ekonomskih aktivnosti u FBiH, u periodu 2018.-2020. godina, temeljen je na strukturnim reformama predviđenim Reformskom agendom i na ubrzanju investicijskog ciklusa, posebno investiranja u sektoru energetike.

Ukupni redovni prihodi (porezni i neporezni) u 2018. godini, koji su na raspolaganju za finansiranje funkcija budžeta Vlade FBiH, planirani su u iznosu od 20.446 miliona KM, što je za 5,9 posto više u odnosu na planirano u 2017. godini. Planirano ostvarenje redovnih prihoda u 2019. godini iznosi 2.036 miliona KM (pad za 0,5 posto), a u 2020. godini 2.045 miliona KM (rast za 0,4 posto).

Projekcija prihoda od indirektnih poreza (uključujući dio predviđen za otplatu vanjskog duga) za FBiH u periodu 2018.-2020. godina predviđa rast po stopi od 2,9 posto u 2018. godini, pad za 0,9 posto u 2019. godini i pad za 0,1 posto u 2020. godini (baza je prethodna godina).

Prihodi od indirektnih poreza koji sa Jedinstvenog računa pripadaju Federaciji BiH imaju najveći udio u ukupnim prihodima budžeta Vlade FBiH sa oko 76 posto. Za 2018. godinu planirano je povećanje ovih prihoda za 44 miliona KM, odnosno za 2,9 posto u odnosu na planirano u 2017. godini. U 2019. godini planirani prihodi od indirektnih poreza u FBiH iznose 1.542 miliona KM, a u 2020. godini 1.540 miliona KM.

Očekivan je trend rasta prihoda po osnovu poreza na dobit preduzeća koji se uplaćuje na račun budžeta Federacije BiH. Planirano ostvarenje u 2018. godini iznosi 65 miliona KM, što je na istom nivou kao u 2017. godini. Očekuje se rast ovih prihoda u 2019. i 2020. godini za po 1,5 posto.

Prema procjeni, vanbudžetski fondovi će u razdoblju 2017.-2020. smanjiti udio vlastitih prihoda u bruto domaćem proizvodu sa 15,1 posto u 2017. godini na 14,7 posto u 2018., te 14,3 posto u 2019. i 13,8 posto u 2020. godini. Takva kretanja posljedica su značajnijeg rasta planiranog BDP-a u odnosu na planirani rast prihoda vanbudžetskih fondova.

Planirano je da će ukupni prihodi na raspolaganju kantonima i općinama, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda, u periodu 2018. – 2020. godine, imati stabilno učešće u BDP-u u procentu od 13,2 posto.

Najznačajniji dio sredstava federalnog budžeta odnosi se na opće javne usluge. Gornja granica rashoda za ovaj sektor za 2018. godinu iznosi 1.486,6 miliona KM, što je niže za 1,2 posto u odnosu na planirano prethodne godine. Projecirani pad za 2019. godinu iznosi 5,1 posto, dok se u 2020. godini očekuje pad za 4,5 posto.

Značajna sredstva su planirana i za sektor socijalne zaštite. Projicirana gornja granica rashoda za ovaj sektor u 2018. i 2019. godini je na približno istom nivou (831,5 miliona KM i 834,4 miliona KM), dok se u 2020. godini očekuje blagi rast (840,2 miliona KM).

Ukupni planirani rashodi u 2018. godini iznose 2.757,8 miliona KM (0,4 posto više u odnosu na plan u prethodnoj godini), u 2019. godini 2.648,2 miliona KM (4,0 posto manje u odnosu na prethodnu godinu) i u 2020. godini 2.580,2 miliona KM (2,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.