Vlada FBiH: Kontrola zakonitosti korištenja braniteljskih prava

Vlada Federacije BiH usvojila je na sjednici informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2021. godine.

Ova informacija će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu, te biti objavljena na web stranici resornog ministarstva.

Istovremeno, Vlada je zadužila resorno ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da poduzmu organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za 2021. godinu.

KORIDOR Vc: DODATNA SREDSTVA ZA DIONICU VRANDUK – PONIRAK

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o dodatnom kreditnom zaduženju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za dionicu autoceste na Koridoru Vc Vranduk – Ponirak, te podržala inicijativu da se za ovaj projekt osiguraju kreditna sredstva kod OFID-a do 25 miliona eura.

Uz ocjenu da je informacija osnova za vođenje pregovora, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa OFID-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i OFID-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Naime, na zahtjev lokalne zajednice za izmještanje trase izvan naselja i obradivog zemljišta, te zbog kolizije sa HE Vranduk, trasa glavnog projekta ove dionice je pomjerena istočno, u zaleđe prema strmoj padini. To pomjeranje je promijenilo uslove na terenu, pa je „dolinska“ trasa postala „brdska“ sa izrazito teškim uslovima izgradnje. Ukupna dužina trase na ovoj dionici je također povećana i sada iznosi 5,3 km.

Inače, na ovoj dionici su eksproprisana 24 stambena objekta i postupak eksproprijacije je okončan u cijelosti, u što su Autoceste FBiH uložile više od 7.000.000 KM vlastitih sredstava.

UTVRĐENA LISTA KORISNIKA I RASPODJELA DIJELA PRIHODA

OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 493.292,16 KM uplaćenih u Proračun FBiH u 2020. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 251.392,16 KM je raspodijeljeno za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja kulture, a 241.900 KM za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Korisnici, njih ukupno 168 u obje oblasti, odabrani su na temelju procedure po raspisanom javnom natječaju i s njima će Federalno ministarstvo kulture i sporta najkasnije u roku od 30 dana zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.

Ovo ministarstvo će, najkasnije do 1.3.2022. godine, Vladi FBiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH je usvojila kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH” za FBiH (AF – dodatno finansiranje) za period od 1.4. do 30.6.2021. godine.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju u holding preduzeću Putevi BiH d.d. Sarajevo, te zadužila Finansijsko-informatičku agenciju da, u skladu sa Zakonom o stečaju, pokrene stečajni postupak za ovu firmu.

Na današnjoj sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, usvojena informacija o analizi i specifikaciji opreme i rekonstrukcije za Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje, a u svrhu izgradnje ograde oko novoizgrađenih objekata i opremanja novoizgrađene škole u ovom KPZ-u u iznosu od 150.000 KM. Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da pripremi odluku o izdvajanju ovih sredstava iz tekuće rezerve, a na osnovu zahtjeva KPZ poluotvorenog tipa Orašje kao samostalnog budžetskog korisnika.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar – august 2021. godine.

Vlada FBiH je prihvatila odgovore svih federalnih ministarstava na izvještaj o finansjskoj reviziji izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu, te zadužila Generalni sekretarijat da ovakav zaključak i odgovore svih federalnih ministarstava dostavi Uredu za reviziju institucija u FBiH i Federalnom ministarstvu finansija.

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Mirna d.o.o. Gračanica, u iznosu od 800.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave – direktora ovog privrednog društva Enesa Memića, zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Muriza Šupića za novog vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Skupštini Unis Ginexa d.d. Goražde Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, kao i za imenovanje Alema Omerhodžića i Sedada Dedića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar), Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo), Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o. Sarajevo) i Ismet Demirović (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo), saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.