Vlada TK: Odluka o Izmjeni Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na TK

Dodatna sredstva za eutanaziju životinja

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o Izmjeni Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2018. godinu. Prilikom realizacije Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2018. godinu utvrđeno je da je za pojedine namjene neophodno izdvojiti više sredstava od planiranih. To se, prije svega odnosi na troškove eutanazije za što je bilo predviđeno 6.000,00 KM. Međutim, planirana sredstva nisu dovoljna jer, prema informacijama koje Ministarstvo dobiva od kantonalne veterinarske inspekcije, učestala je pojava zarazne bolesti „infektivna anemija konja-IAK“, zatim sve veći broj oboljelih od bruceloze, a uslijed pojave Q groznice kao zoonoze, došlo je do nepredviđenog utroška predviđenih sredstava. Unutrašnjom preraspodjelom Ministarstvo je obezbijedilo dodatnih 8.000 KM, te će nakon današnje odluke za troškove eutanazije biti predviđeno ukupno 14.000 KM.

Ostale odluke

 Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupci dodjele namjenskih sredstava za projekte, opremu i slične aktivnosti, prikupljenih po osnovu Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, na način da je osnovni princip pri utvrđivanju sredstava pojedinim općinama/gradu stanje u oblasti premjera i katastra, kao i do sada uložena sredstva u navedenu oblast. Dodjela sredstava će se izvršiti zavisno od utjecaja projekta na razvoj oblasti premjera i katastra, opremljenosti službi nadležnih za premjer i katastar, položaja i razvijenosti pojedinih općina/grada. Odobravanje sredstava realizovat će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2018. godinu. Donoseći kriterije, Vlada je ocijenila da postoji prostor za podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnijem i redovnom informisanju javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija javnog informisanja, ova podrška će bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Budžetom TK za ovu godinu je predviđeno da se Programom rasporede sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, i to 62.000,00 KM za medije u privatnom sektoru i 18.000,00 za neprofitne organizacije koje su u svom djelovanju bave i poslovima javnog informisanja. Na raspisani javni poziv javilo se ukupno 18 aplikanata, od čega je njih 15 ispunjavalo uslove propisane javnim pozivom. Nakon pregledanja aplikacija konstatovano je da su kvalificirani aplikanti predložili ukupno 26 programa/projekata, a tri aplikanta, sa ukupno pet projekata nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Donesenim programom planirana sredstva raspoređena su za sufinansiranje svih projekata koji su ispunjavali uslove javnog poziva.

Vlada je dala saglasnost na dvije odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, a u vezi sa podrškom povratku prognanih osoba. Za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta za povratničko naselje Mladovo – Općina Kladanj, Ministarstvo je UG „Srpsko građansko vijeće – pokret za ravnopravnost“  Kladanj, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, odobrilo 15.000,00 KM. Općini Srebrenik za mjesnu zajednicu Špionica Centar, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka – asfaltiranje puta u Bogdanovićima – III faza odobreno je 10.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je  Odluku o izmjeni i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu“.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” kojom su  odobrena finansijska sredstva u iznosu od 5.325,00 KM  Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na ime nabavke opreme.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta “Multimedijalni kabinet informatike“ za JU OŠ „Simin Han“ Tuzla u iznosu od 7.000,00 KM, dodijeljene od strane Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva za prijem jednog uposlenika, stručnog saradnika za opću upravu.

Vlada je povukla, zbog dorade, Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...