Vlada TK: Pokrenut postupak prekategorizacije nekoliko lokalnih puteva

Današnjom odlukom Vlada je privrednom društvu „Jablan“ d.o.o. Srebrenik, dodijelila koncesiju za eksploataciju tehničko građevinskog kamena krečnjaka na ležištu „Gradina-Potpeć“ (ispod Kuga) na području općine Srebrenik, na period od pet godina. Ovom odlukom utvrđene su jednokratna i tekuća koncesiona naknada, a Koncesionar je dužan, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji, dostaviti Ministarstvu privrede TK,  kao koncesoru, bezuslovnu bankovnu garanciju.

Vlada je danas dala saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava za šest jedinica lokalne samouprave za sanaciju infrastrukturnih objekata, a u cilju podrške povratku prognanih lica. Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekta održivog povratka 12.817,64 KM je odobreno Gradu Zvornik za Mjesnu zajednicu Gornja Kamenica, u svrhu izgradnje Omladinskog doma u mjesnoj zajenici. Općini Teočak, za mjesnu zajednicu Stari Teočak, za sanaciju lokalnog puta i ulične rasvjete u naselju Tursunovo brdo je odobreno 15.122,84 KM, Gradu Gračanica za Mjesnu Gornja Lohinja je odobreno 15.500,00 KM za rekonstrukciju pristupnog puta u Gornjoj Lohinji, Opštini Bratunac je za izgradnju kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Suha odobreno 14.845,00 KM, Gradu Gradačac je za izgradnju sportskog poligona u Ledenicama Donjim odobreno 18.000,00 KM, a Općini Sapna je 7.000,00 KM odobreno za rekonstrukciju seoskog puta u naselju „Parići“.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka o usmjeravanju donacija i transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Odobreno je usmjeravanje donacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 5.625,00 KM JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac u svrhu sufinansiranja projekta „Praktična frizerska obuka žena sela Mira Turija i UG Aktivno starenje Lukavac Grad „Što mogu drugi, mogu i ja““. Isti donator je JU MS Hemijska škola Tuzla donirao 5.000,00 KM u svrhu sufinansiranja projekta „Više knjiga, manje briga“, 7.000,00 KM za JU OŠ „Sladna“ Srebrenik u svrhu sufinansiranja projekta „Omogućimo im jednakost“, kao i 5.000,00 KM JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla za projekat „Više knjiga, manje briga“. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u svrhu sufinansiranja projekta „Nabavka opreme za logopedski kabinet“ JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac dodijelilo 6.495,00 KM, a 4.875,00 KM je dodijelilo JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla u svrhu sufinansiranja projekta „Knjiga je izvor znanja“.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o lokalnim i nekategorisanim cestama koje su od strane Vlade Tuzlanskog kantona proglašene cestama od značaja za Tuzlanski kanton. S tim u vezi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je zaduženo da pokrene postupak prekategorizacije lokalnih i nekategorisanih cesta „Brnjik – Vražići – Humka – Zovik“, „Kalesija – Međeđa – Sapna“, „Priboj – Teočak“, „Klokotnica – Lukavica – Kapetani“, te dionicu ceste od ulaza u putnički terminal JP Međunarodni aerodrom Tuzla do priključka na regionalnu cestu Živinice – Međaš, u regionalne ceste. Shodno navedenom Vlada je stavila van snage prethodno donesene odluke o proglašenju ovih putnih pravaca cestama od interesa za Tuzlanski kanton.

Vlada je danas donijela Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Ovim izmjenama utvrđeni su iznosi mjesečne naknade za rad članovima ovog tijela.

Zbog tehničke izmjene i preciziranja ekonomskog koda sa kojeg će se izvršiti prebacivanje sredstava Vlada je danas dala sagalsnost na o izmjenu Odluke o prijenosu novčanih sredstava Dječijem „Selu mira“ Turija.

Obzirom da Komisija nije ispoštovala sve kriterije prilikom izrade prijedloga Odluke o odobravanju sredstava u svrhu subvencija za unaprjeđenje i razvoj poslovnih zona na području Tuzlanskog kantona, na današnjoj sjednici Vlada nije je dala saglasnost na pomenutu Odluku.

Vlada je danas donijela odluke o odobravanju 2.000,00 KM Udruženju medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine na ime refundacije troškova organizacije 1. Kongresa medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH sa međunarodnim učešćem i 1.000,00 KM Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH na ime refundacije troškova organizacije prve Međunarodne zajedničke manifestacije Mreže transplantiranih Jugoistočne Europe.

Sa zadatkom da do 29. februara 2020. godine uradi nacrt Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2019-2029.godine i dostavi ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, Vlada je danas imenovala Radnu grupu za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2019-2029.godine.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

S obzirom na činjenicu da nekoliko imenovanih članova Kantonalnog odbora za razvoj (KOR), zbog penzionisanja, napuštanja službe ili drugih razloga nije u mogućnosti dalje da učestvuju u radu KOR-a, Vlada je danas donijela Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj, te imenovala nove članove ovog savjetodavnog tijela.

Zbog potrebne interne preraspodjele i bolje iskorištenosti planiranih sredstava Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada je danas dala i sagalsnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju 7.000,00 KM Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona za redovno finansiranje rada ovog sportskog saveza.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovom izmjenom među manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton je uvršteno i obilježavanje 40. godišnjice rada i postojanja Univerzitetskog kulturno – umjetničkog društva „Zvonko Cerić“ Tuzla.

Na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o stavljanju van snage Odluke o Strategiji za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje Vlada je danas utvrdila amandman na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, kojim se sredstva utvrđena prijedlogom Budžeta TK za 2020 namijenjena navedenoj Strategiji usmjeravaju na poziciju Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstva.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodne  saglasnosti  za  razrješenje  Uprave JP “Radio – televizija Tuzlanskog kantona“  i imenovanje  vršioca dužnosti Uprave JP “Radio – televizija Tuzlanskog kantona“ i saglasnosti  za  razrješenje  direktora  JU  Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i imenovanje  vršioca  dužnosti direktora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je dala saglasnost za imenovanje Zijada Omerčića, na poziciju direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK na periodu od 4 godine.

Pročitajte...