Vlada TK proširila listu subjekata kojima će biti subvencionirane plaće

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici donijela Odluku o dopuni Odluke o korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada. Provođenjem Javnog poziva za subvencioniranje neto plaće do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine uočeno je da su iz prava za dodjelu subvencije isključeni određeni privredni subjekti koji su imali zabrane obavljanja registrovane djelatnosti. Imajući u vidu da je određeni broj privrednih subjekata isključen iz prava na subvenciju, a da su u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće resorna ministarstva bila su dužna da predlože korisnike subvencije za koje su smatrali da im je indirektno onemogućen rad. Iz toga razloga su među korisnike subvencije uvrštene auto škole, obdaništa i predškolske ustanove, autobuske stanice te privredni subjekti čiji se poslovni prostori nalaze u zgradi JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i zgradama autobuskih stanica na području Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku kojom prihvata Informaciju Ministarstva privrede o realizaciji javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće-maksimalno do visine minimalne plaće za april i maj 2020. godine. Na javni poziv ukupno je podneseno 2.035 prijava. Radne grupe su sačinile Pregled korisnika sredstava za subvencioniranje neto plaće do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine pri čemu je odobreno 1.356 prijava, a odbijeno 679 prijava. Vlada je podržala prijedlog Ministarstva privrede da se u postupku odlučivanja po 350 izjavljenih prigovora razmotri mogućnost uvođenja u pravo na subvenciju do visine minimalne neto plaće privrednih subjekata za april i maj 2020. godine. Prigovori su podneseni zbog izjave o zadržanom broju radnika i izjave o isplaćenim plaćama za mjesec april i maj 2020. godine, iz razloga što je u prigovorima navedeno da su direktori, odnosno ovlaštena odgovorna lica fizička lica/obrtnici koji samostalno obavljaju registrovanu djelatnost, odgovorne osobe koje potpisuju i ovjeravaju navedene izjave, a u javnom pozivu nije navedeno koji je organ nadležan za ovjeru izjava. Vlada Tuzlanskog kantona zaključkom je zadužila Kantonalnu direkciju robnih rezervi da iz sredstava tekuće rezerve izvrši nabavku 5.000 litara dezinfekcionih sredstava za ruke i 2.340 litara tečnog sapuna, za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i JU Univerzitet u Tuzli, a u cilju provođenja sanitarno-higijenskih mjera početkom nastave u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini. Nakon nabavke Ministarstvo obrazovanja i nauke bi navedenu roba distribuiralo u svim školskim objektima i fakultetima/akademijama Univeziteta u Tuzli. Vlada je donijela odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 70.000 KM JP SKPC Mejdan d.o.o. Tuzla za finansiranje dijela troškova za sanaciju dijelova objekta koji su poplavljeni i oštećeni usljed prirodne nesreće, a to su: velika sportska dvorana, kuglana, sanacija poslovnih prostora i svlačionica. Vlada je dala saglasnost na Aneks III Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „Centar za autizam Tuzla“ čime je omogućena realizacija završne faze radova. Vlada TK donijela je Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Udruženju Centar za medicinsku edukaciju na ime troškova sufinansiranja projekta pod nazivom „Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja“, a koja će se održati u Sarajevu u periodu od 12.09. do 13.09.2020. godine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” kojom se odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od od 80.000 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova za kupovinu službenog vozila.Također su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 80.000,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, na ime nabavke službenog vozila. Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Također je doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po ponovnom javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za avgust 2020. godine iz resora Ministarstva za boračka pitanja Vlada je povukla zbog dodatne dorade. Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu za povlačenje tužbe u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Tuzli protiv tuženih Grad Živinice i Vlade Federacije BiH, a iz razloga što je Vrhovni sud FBiH presudom djelimično uvažio reviziju i utvrdio stvarnu obavezu TK. U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala niz privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona te donijela Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.