Vlada TK utvrdila prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Usaglašavanje zakonske regulative

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Donošenju izmjena i dopuna ovog Zakona pristupilo se radi usaglašavanja teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i radi harmonizacije propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini. U proteklom periodu uz koordinaciju EUPM-a održano je više sastanaka predstavnika policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojima se, na ekspertnom nivou, razgovaralo o međusobnoj harmonizaciji zakona o policijskim službenicima, te izvršena analiza potrebe za izmjenama i dopunama tih zakona na osnovu dosadašnje prakse i ustanovljenih potreba. Kao rezultat ovih sastanaka proistekao je prijedlog za izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima koji je u istoj formi i istom sadržaju dostavljen svim policijskim organima, a radi pristupanja proceduri izmjena i dopuna zakona iz ove oblasti, te potom i donošenja ili izmjena odgovarajućih podzakonskih propisa. Uvažavajući taj prijedlog pripremljene su i ove izmjene i dopune Zakona uzimajući u obzir potrebe ovog Kantona, kao i potrebu otklanjanja nedostataka i pravnih praznina, koje su se pokazale u primjeni važećeg Zakona.

Pozitivni trendovi na planu koncesija

Vlada je danas prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. U većini slučajeva provedba ugovora o koncesijama se vrši na način i pod uslovima propisanim ugovorom o koncesijama, dok se kod neznatnog broja koncesionara pojavljuju određeni problemi u provedbi ugovora. Istovremeno, ministarstva, kao koncesori, u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinjavaju Zapisnike i shodno tome donose Rješenja ili Odluke o plaćanju koncesionih naknada za korištenje predmeta koncesije. U cilju smanjenja dodatnih troškova privrednim društvima (koncesionarima) koji nastaju u postupku obezbjeđenje bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo se omogućavati avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine i donošenje odgovarajućih rješenja. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Ukoliko izuzmemo rudnike uglja, može se konstatovati da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj.

Novih 655 pitanja iz Upitnika Evropske komisije

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o dodatnim pitanjima Evropske komisije u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Naime, Evropska komisija je 20. juna 2018. godine proslijedila dodatnih 655 pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Svrha dodatnih pitanja je da pojasne prethodno dostavljene odgovore, da konstatuju promjene u odnosu na odgovore na Upitnik iz decembra 2016. godine i uključe podatke za 2017. godinu koji ranije nisu mogli biti prikupljeni. Dostavljena pitanja odnose se na političke kriterije (106), ekonomske kriterije (33), socijalnu politiku i zapošljavanje (43), transportnu politiku (39) itd. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine je, nakon prevođenja sa engleskog jezika, sva dodatna pitanja proslijedila radnim grupama te ih je unijela u informacioni sistem za podršku pripremi odgovora na Upitnik.

Komisija za evropske integracije je 27. juna 2018. godine usvojila zaključke prema kojima je zadužila sve radne grupe za evropske integracije da do 15.8.2018. godine završe proces tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije i odgovore u skladu sa „Smjernicama za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora  na Upitnik EK“ dostave Komisiji za evropske integracije na dalje postupanje. U skladu sa zaključcima Komisije za evropske integracije, svi imenovani predstavnici Tuzlanskog kantona u Radnim grupama za evropske integracije u narednom periodu treba aktivno da učestvuju u pripremi, unošenju i tehničkoj finalizaciji odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Nakon tehničke finalizacije odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i njihovog prevođenja na engleski jezik, sveobuhvatni odgovori izrađeni u okviru radnih grupa za evropske integracije će biti dostavljeni vladama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na potvrđivanje prije upućivanja Evropskoj komisiji. Evropska komisija očekuje da odgovore Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz Upitnika dobije u roku od tri mjeseca od dana njihovog upućivanja, tj. do 20. septembra 2018. godine.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas zadužila sve predstavnike Tuzlanskog kantona u  radnim grupama za evropske integracije da aktivno učestvuju u pripremi, unošenju i tehničkoj finalizaciji odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika  Evropske  komisije,  u  skladu  sa  zaključcima  koje  je  usvojila  Komisija  za  evropske integracije 27. juna 2018. godine. Svi kantonalni organi uprave i institucije Tuzlanskog kantona imaju obavezu da na zahtjev članova  radnih  grupa za evropske integracije dostave tražene informacije u svrhu pripreme odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika.

180.000 KM za pomoć radu i projektima vjerskih zajednica

Vlada je danas donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2018. godinu. Ovim programom se raspoređuje ukupno 180.000,00 KM, koliko je ovogodišnjim budžetom planirano za pomoć vjerskim zajednicama. Sredstva se mogu koristiti za programske aktivnosti vjerskih zajednica. izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo. Za programske aktivnosti, izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo Islamskoj zajednici – Muftijstvo tuzlansko predviđeno je 50.000,00 KM. Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla i za župe na području Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 45.000,00 KM i to 25.000,00 KM za programske aktivnosti, izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo, te za programske aktivnosti vezane za  unutrašnje uređenje Pratećeg objekta i Univerzitetske dvorane HKC Sv. Franjo u Tuzli 20.000,00 KM. Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena Opština Tuzla predviđeno je ukupno 85.000,00 KM, od čega je 25.000 KM predvođeno za programske aktivnosti, izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo, a za aktivnosti u vezi toplifikacije Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice i postavljanje novog mermernog poda 60.000,00 KM. Ovaj hram je pod zaštitom države kao spomenik kulture 0 kategorije (najveći stepen zaštite).

Ostale odluke

            Vlada je danas prihvatila izmjene i dopune Finansijaskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa  Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu. Izmjene i dopune Finansijaskog plana uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i davanje saglasnosti. Ovim izmjenama planirano je povećanje ukupnih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka u visini od 7.050.879 što je za 3,07 % više u odnosu na planirane na godišnjem nivou. Razlozi za ove izmjene su, između ostalog, korekcija Programa zdravstvene zaštite u skladu sa Stavom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za izradu Izmjena i dopuna Finansijskog plana za 2018. godinu, a koji se odnosi na dodatna sredstva za finasiranje ugovorene zdravstvene zaštite, dodatna sredstva za pokriće troškova usluga za hemodijalizu, dodatna sredstva za realizaciju primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku  Srpsku, korekcija djelatnosti oftamologije u dijelu konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa kao dodatak na Program zdravstvene zaštite, dodatna sredstva za realizaciju programa lijekova koji se apliciraju unutar ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove, dodatna sredstva za realizaciju programa lijekova, dio koji se odnosi na specijalnu hranu, dodatna sredstva za realizaciju prava osiguranih lica na ortopedska pomagala i endoproteze, dodatna sredstva na ime transfera sredstava zdravstvenim ustanovama po osnovu pruženih usluga ino osiguranicima za vrijeme njihovog boravka na području Kantona, te dodatna sredstva na ime podsticaja zapošljavanja mladih kadrova.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu. Kako se u Informaciji navodi, u  našem kantonu je u 2017. godini krv je darovalo 11.437 davalaca. Kriterije za davanje krvi nije ispunilo 3.474 davalaca krvi. Od ovog broja 6.089 je broj davalaca koji su krv darovali kroz planski organizirane aktivnosti. Od ukupnog broja onih koji su dali krv, porodično-ciljanih davaoca je bilo 6.113 (37,39%) dok je samoinicijativnih davalaca krvi bilo 3.982 (24,35%). I pored svega navedenog ocjena je da je raspoloživost krvi i lijekova od krvi i dalje na nezadovoljavajućem nivou. Broj davalaca krvi kroz  planski organizirane aktivnosti, i dalje, ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirane akcije dovodi do povećane potrebe za tzv. ciljano-porodičnim davanjem krvi, kao i samoinicijativnim prijavljivanjem građana nakon javnih poziva. Ovakvo davanje krvi otežava blagovremenu i adekvatnu pripremu i upotrebu krvi i lijekova od krvi, pogotovo u hitnim situacijama.

Vlada je danas prihvatila i Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatore zdravlja u 2017.godini.

Vlada je danas, kao jedan od povjerilaca, dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje pred Općinskim sudom u Tuzli, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Muška voda“ d.o.o. Kladanj, zastupa Vladu Tuzlanskog kantona, da se u navedenom postupku izjasni za drugu prodaju stečajnog dužnika u cjelini putem javnog oglašavanja, odnosno metodom neposrednog javnog nadmetanja sa početnom cijenom od 510.963,78 KM

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji „Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja“, koji će potpisati predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Za realizaciju ovog programa planirana su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 170.000,00 KM, od čega 120.000,00 KM obezbjeđuje Federalni zavod za zapošljavanje, a 50.000,00 KM Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 500,00 KM Udruženju mladih „Obnova“ Tuzla, za sufinansiranje manifestacije „Peti tolerantni gulaš” koja je održana 14 i 15.07.2018. godine.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ dd Tuzla, ispred državnog kapitala.

Također, Vlada je dopunila Uredbu o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”. Naime, obzirom da je nakon provedenih postupaka javnih nabavki određeni dio sredstava ostao neraspoređen, Vlada se odlučila da, u cilju nabavke opreme potrebne za rad organa uprave, izmijeni Program i rasporedi dio sredstava.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika, višeg referenta za operativno-tehničke poslove, i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika, višeg referenta – daktilografa, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas, kao neosnovan, odbila prigovor Karić Selmina podnesen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Naime, utvrđeno je da je podnosilac prigovora istovremeno sa obavljanjem funkcije člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i imenovani izabrani dužnosnik – vijećnik u Općinskom vijeću Doboj Istok, što predstavlja nespojivost shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, kao i drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Pročitajte...