Vlada TK utvrdila Prijedlog Zakona o kulturi i Nacrt Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla

Vlada TK danas je utvrdila Prijedlog Zakona o kulturi. Ovim Zakonom nastoje se jasno i precizno definisati djelatnosti kulture u skladu sa potrebama sadašnjeg vremena i u skladu sa rješenjima koja u oblasti kulture egzistiraju u okruženju. Ovim zakonom prvi put se definiše pojam umjetnika i stručnjaka u kulturi, te se uvodi registar pravnih i fizičkih lica u oblasti kulture, kao i evidencija udruženja građana, što bi trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i značaja. Vlada je utvrdila i Nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla. Osnivanje pomenutog Centra u Vladi smatraju projektom desetljeća.

Predviđenim Prijedlogom Zakona o kulturi postavlja se konstrukcija normativnog sistema u kulturi koji je do sada nedostajao. Naime, do sada je bio na snazi stari zakon iz 1998. godine, koji je u određenom dijelu postao neprimjenjiv. Formulisanjem Prijedloga novog Zakona stvaraju se uslovi za kvalitetniji tretman kulturne djelatnosti na području TK.

Zakonom se daju jasne definice prava i obaveze svih subjekata u kulturi., kao glavni faktor u ostvarivanju kultrue na području TK.

Pored ustanova kulture, poseban značaj, dat je udruženjima građana kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi. Također Zakonom su jasno definisane djelatnosti u kulturi i precizno definisanje načina podsticaja kulturnog razvoja TK.

Prijedlogom Zakona o kulturi uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje Vlada Kantona, a koji podrazumijeva beneficije u vidu ostvarivanja prava na doživotnu godišnju nagradu u visini od jedne do tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji.

Vlada TK danas je utvrdila i Nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla, čime je okončan decenijski proces osnivanja ove ustanove, prve ovakvog tipa u BiH. Završetkom izgradnje objekta predviđenog za Centar za autizam stekli su se uslovi za donošenje Zakona kojim će se osnovati ova javna ustanova.

Ovim zakonom definira se status, pravni položaj, djelatnost, finansiranje, upravljanje i rukovođenje, vršenje nadzora i druga pitanja JU Centar za autizam. S obzirom da se radi o osnivanju nove javne ustanove u narednom periodu će biti održana javna rasprava o ovom zakonskom rješenju u trajanju od 45 dana.

Vlada TK danas je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći, kako bi se izbjeglo različito tumačenje odredbi Zakona i spriječila zloupotreba prava na pravnu pomoć od strane korisnika pravne pomoći. Vlada je danas odobrila projekte sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona, za što je iz Kantonalnog budžeta osigurano ukupno 2,1 milion KM. Shodno prijavama na javni poziv i odabiru kvalifikovanih aplikacija, sanirat će se ukupno 24 saobraćajna projekta na području Tuzle, Gradačca, Lukavca, Gračanice, Banovića, Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Doboj Istoka. Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za oktobar 2021. godine.

Pročitajte...