Vlada Tuzlanskog kantona istinski posvećena izgradnji Centra za autizam

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. Radi se o redovnoj informaciji kojom se svake godine, periodično Vlada upoznaje sa mjerama i aktivnostima koje su preduzete na ovom planu. Kako je istaknuto, izgradnja i otvorenje Centra je složena problematika, ali je to projekat kojem je Vlada Tuzlanskog  kantona istinski posvećena. Vlada TK je do sada za izgradnju Centra za autizam izdvojila 400.000 KM ( 300.000 KM u 2015. i 100.000 KM u 2018. godini) i redovno prati aktivnosti resornih ministarstava na realizaciji ovog projekta i u njima aktivno učestvuje. Takođe treba naglasiti da se sa gradom Tuzla nisu do kraja regulisani imovinsko pravni odnosi u vezi sa postojećim objektom i zemljištem na kojem će biti izgrađen Centar za autizam. Preduslov za osnivanje Kantonalne JU Centar za autizam bi morao biti da je Tuzlanski kanton vlasnik objekta i zemljišta u kojima bi bio smješten i na kojima bi se nalazio Centar za autizam, što ćemo nastojati riješiti u narednom periodu. Također, otvoreno je pitanje i finansiranja rada te ustanove nakon njenog osnivanja. Imajući u vidu da se radi o ustanovi koja bi radila 24 sata dnevno, te broju uposlenika koje je neophodno osigurati, dolazi se do cca 1,5-2 miliona KM koje je neophodno osigurati na godišnjem nivou. Imajući u vidu da bi to treba biti referentni centar za područje cijele Federacije BiH, onda se ta finansijska konstrukcija može zaokružiti učešćem i Federacije, drugih kantona ili općina  u finansiranju rada te ustanove.

Podsjećamo, budući da od strane HO Hilfswerk Austria International nisu obezbjeđena neophodna finansijska sredstva odnosno nisu ispunjene obaveze propisane odredbama Memoranduma o razumijevanju i Generalnog sporazuma, Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona 2016. godine prekinuta je dalja saradnja sa HO Hilfswerk Austria.

Današnjom odlukom Vlada je zadužila Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstvo zdravstva TK i Ministarstvo nauke i obrazovanja TK da iznađu partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti, obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, a koje je do raskida saradnje imala HO Hilfswerk Austria International, kako bi se nakon prikupljanja neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli mogao tehnički sprovesti.

Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je zaduženo da u roku od 3 mjeseca sačini i Vladi TK dostavi prijedlog daljih aktivnosti i mjera (hodogram) sa odgovarajućim zaduženjima i rokovima za njihovo izvršenje, a u cilju uspostave Centra za autizam u Tuzli.