Za podršku mladima u TK u ovoj godini izdvojeno 115 hiljada KM

Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2019. godini. Doznačena su sredstva za nastavak gradnje Centra za autizam, te donesene odluke kojima je povezan radni staž za 68 radnika čija su preduzeća otišla u stečaj. Samo u ovoj godini blizu milion i po KM izdvojeno je za odrađivanje pripravničkog staža mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu. Vlada je danas odobrila više od četvrt miliona KM Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2019. godini.
Za „Podršku mladima“ u 2019. godini je odobreno 115 hiljada KM. Po osnovu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih 45 korisnika dobit će do 3000 KM pojedinačno. Preostali novac biće raspoređen za drugi program podrške mladima, a riječ je o finansiranju i sufinansiranju osam omladinskih udruženja koja su uredno prijavila projekte po ovom javnom pozivu. Vlada je u nastavku sjednice dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o doznačavanju 203 hiljade KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla. Sporazum o načinu realizacije Projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta „Centar za autizam Tuzla“ ranije je potpisan i radovi su već počeli. Data je saglasnost i na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.
U nastavku su prihvaćene dvije informacije; o angažiranju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u TK, te o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma.
Za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u ovoj godini Vlada Tuzlanskog kantona je na ovoj sjednici odobrila 252 hiljade i 600 KM. Sredstva će biti iskorištena za više programa zapošljavanja, među kojima su mladi, osobe sa posebnom rodnom osjetljivošću i sprečavanje od dugotrajne nezaposlenosti. Na sjednici je, uz ostalo, utvrđen Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Materijal je radna verzija i predstavlja osnovu na osnovu koje će Skupština Tuzlanskog kantona planirati svoj rad i aktivnosti u 2020. godini. I u ovom obliku materijal sadrži planirane programske, normativne i tematske aktivnosti svih ministarstava i dinamiku njihove realizacije u idućoj godini.

 

Pročitajte...