Zakoni i revizorski izvještaji na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma

Više od stotinu tačaka na dnevnom je redu našnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a osim osam zakona predviđeno je i razmatranje izvještaja Ureda za reviziju za 74 državne institucije.

Poslanici bi trebali dati svoj stav na Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama, kojeg je utvrdilo Vijeća ministara, a predložio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita i njime se želi unaprijediti finansijska stabilnost, pojačati transparentnost i izvršiti usklađivanje s direktivama EU.

Na dnevnom redu sjednice je i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH, a poslanici bi se trebali izjasniti i o izmjenama Zakona o akcizama u BiH čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka.

Predloženi dnevni red sadrži i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta bh. institucija BiH za 2016. godinu, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2016. godinu i pojedinačne revizorske izvještaje za 74 institucije BiH za prošlu godinu.

Ured za reviziju sačinio je ove izvještaje, a za 10 institucija dato je mišljenje s rezervom i skretanjem pažnje od kojih je osam dobilo mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dok su dvije u odnosu na finansijske izvještaje.

Za 40 institucija revizori su dali pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje, a za 23 čisto pozitivno mišljenje, dok se u jednom slučaju Ured za reviziju suzdržao od davanja mišljenja.

Na sjednici će biti govora i o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu, Izvještaju o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH i Informaciji o stanju u oblasti stranih direktnih investicija u BiH.

Pročitajte...