Zasijadalo OV Sapna

Vijećnici OV Sapna danas su usvojili Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama, poslovnim prostorima i neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine. Podršku su dobili  Izvještaji  o radu zdravstvenog savjeta Općine Sapna, i poslovanja JKP „Sapna“. Donesena je i Odluka o kreditnom zauduženju Općine u isnosu od 400 hiljada KM koja će biti iskorištena za kapitalne projekte.  „Ta Odluka je proizašla da se iz tog kredita finansiraju kapitalni projekti Općine Sapna koji su budžetom planirani negdje oko milion i 700 hiljada maraka. “. rekao je FEdahija Ahmetović, predsjedavajući OV Sapna.

Izvještajem o radu zdravstvenog savjeta Općine navedeni su određeni nedostaci u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga stanovnicima ove općine u Domu zdravlja Kalesija. „Imajući u vidu da je određeni broj pacijenata imao primjedbe na pružanje zdravstvenih usluga oni su se žalili zdravstvenom savjetu kao tijelu koje ima zadatak da unaprijedi zradvstvenu zaštitu. Ovaj savjet je predložio  da se određeni broj usluga u Domu zdravlja Kalesija preispita i eventualno raskine ugovor  i određene usluge  prebace na  UKC Tuzla “- ističe Ahmetović.

Izvještajem o poslovanju JKP „Sapna“  tražilo se najbolje rješenje za korisnike komunalnih usluga, kako bi se riješilo pitanje centralizacije vodosnabdijevanja.„Imamo još nekoliko lokalnih vodovoda koji su u nadležnosti mjesnih zajednica. Općinsko vijeće je zauzelo stav da se ti vodovodi vrate u sistem vodosnabdijevanja kojima upravlja nadležno komunalno preduzeće sa odlukom općinskog vijeća“- mišljenja je predsjedavajući OV Sapna.

Vijećnici OV Sapna danas su usvojili i Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama, poslovnim prostorima i neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine.