Zbog velikih industrijskih postrojenja: Emisije polutanata najizraženije u Tuzli i Lukavcu

Vlada TK usvojila je Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskogkantona za 2016. godinu.Dokument predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije a rađen je zajedanaest zagađujućih materija. Registar emisija je rađen na osnovu zvaničnih podataka sa kojima raspolažu kompanije (emiteriemisija), nadležna ministarstva i Fond za zaštitu okoliša, kao i izvještaja o mjerenjima koja suprovedena na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Na osnovu urađenog registra može se zaključiti da su emisije svih polutanata iz javnog sektora i industrije najznačajnije u općini Tuzla iLukavaca zbog velikih industrijskih i energetskih postrojenja kao i da su emisije SO2 i CO2, iz stambenog sektora najznačajnije u općini Živinice, te da su emisije NOx, CO, NH3, NMVOC, PM10 i PM2,5 iz stambenog sektora najveće na područjugrada Tuzle. Maksimalne vrijednosti ukupnih emisija zagađujućih materija dostignute su u tri općine, i toTuzla, Lukavac i Gračanica, gdje grad Tuzla značajno prednjači u odnosu na ostale općine.Na nivou Kantona najveće emisije iz sektora su izjavnog sektora i industrije i to sljedeći polutanti: sumpor dioksida (87,2 %), nitro oksida(76,1 %), ugljen dioksida (86,2 %), metana (99,4 %), te iz stambenog sektora (ugljen monoksid 90 %, amonijak 65 %, nemetanski ugljenvodonici 66 %,čvrste čestice PM10 47 % i PM2,5 70,8 %).