Delegacija USAID-a iz Ureda za Europu i Euroaziju posjetila je danas Kantonalno tužilaštvo TK

Delegacija USAID-a ( Američke agencije za međunarodni razvoj),  koju je predvodila predstavnica Ureda za Europu i Euroaziju Ana Luisa Pinto, zajedno  sa  direktoricom  USAID Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini Biljanom Potparić-Lipa, posjetila je danas Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Domaćin radnog sastanka, na kojem se razgovaralo o radu Tužilaštva na predmetima korupcije, organiziranog i privrednog krimanala te o podršci koju ovo Tužilaštvo u radu na ovim predmetima kontinuirano dobija od USAID Projekta pravosuđa, je bio glavni kantonalni tužitelj Tomislav Ljubić i njegovi zamjenici Mirzeta Begić i Dragan Radovanović.

Mismo u radufokusiraninaprocesuiranjepredmetakorupcije, privrednogiorganiziranogkriminalaisvakakospremni da se suočimosarazličitimizazovima, pa takoi u radunakompleksnimpredmetima u ovojoblasti. U poslednjihnekolikogodinasmoimalidobreiprepoznatljiverezultate, provodiliistrage, podizaliipredsudovimazastupalivećibrojoptužnica u ovimpredmetima. Na  osnovunašihoptužnicasuizrečeneprvostupanjskeilipravomoćnepresudezakorupcijubrojnihjavnihdužnosnikanarazličitimnivoima, a u  jednomodvažnijihpredmeta je u skorijevrijemedonesenaosuđujućaprvostupanjskapresudazavisokopozicioniranogdužnosnikananivouFederacijeBiH  u kojem je izrečenajednaodnajdužihkaznizatvora u BiHzakorupciju.  Kapacitetitužilaštva se kontinuiranojačaju, čemuznačajnodoprinosii USAID-ovProjektpravosuđa u BiH“, rekao je glavnitužilacKantonalnogtužilaštvaTuzlanskogkantonaTomislavLjubić.

USAID putemProjektapravosuđa u BiHpružapodrškuTužilaštvuTuzlanskogkantona, kaoidrugimtužilaštvima u BiH, u smislujačanjatužilačkihkapacitetaza rad napredmetimakorupcije, privrednogiorganiziranogkriminala.

Pročitajte...