Depolitizacija policije krajnji cilj novih izmjena i dopuna Zakona o unuatrnjim poslovima TK

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona nastoji se uspostaviti efikasniji nadzor i kontrola rada Uprave policije.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila ove sedmice i predložila Skupštini TK na razmatranje i usvajanje po hitnoj proceduri. Nema ništa sporno u predloženim izmjenama, pojasnio je ministar MUP-a. Navodi da je sve u skladu sa preporukama o depolitiziranju policije i da slična ili ista rješenja imaju i drugi kantoni u Federaciji BiH.
Predlagač izmjena i dopuna Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona navodi da je razlog za njihovo pokretanje bila potreba unaprjeđenja mehanizama efikasnosti nadzora i kontrole rada Uprave policije, kao i harmonizacije sa zakonima o unutarnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH. Precizirani su članovi 21., 22., 46. i 48. koji se odnose na direktora Uprave policije.
Posebna pažnja stavit će se na infrastruktuno jačanje nekoliko odjeljenja, a to su odjeljenja za borbu protiv organiziranog, privrednog kriminala, kao i borbu protiv zloupotrebe droga.
Vrlo brzo će se za ova odjeljenja naći adekvatan prostor.
Što se tiče izbora direktora policije, Nezavisni odbor zadržava ranije ingerencije. Odbor čini sedam članova i niti jednog ne imenuje Vlada TK.
Predloženim prijedlogom Zakona, dio koji se odnosi na ovlaštenja direktora u rukovođenju Upravom policije, dopunjen je u smislu da Vlada Kantona, odnosno ministar, određuju prioritete, te da trebaju biti blagovremeno informirani o značajnim događanjima. Identične odredbe nalaze se i u Zakonu o unutarnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH. U dijelu koji se odnosi na zamjenu direktora Uprave policije izmjenom se regulira ko može da mijenja direktora kada je on spriječen da vrši svoja ovlaštenja. Prema izmjenama predviđeno je da direktor Uprave policije imenuje policijskog službenika iz Uprave policije, koji ispunjava uvjete previđene za poziciju direktora, odnosno policijskog službenika koji u činu glavnog inspektora ima najmanje tri godine radnog iskustva. Uz ostalo je izmjenama Zakona predviđeno, da se Zakon o policijskim službenicima TK ravnopravno važi za direktora, kao i za ostale policijske službenike, uključujući i pitanje disciplinske odgovornosti.