Do izrade novog kantonalnog budžeta Uprava policije biće finansijski odvojena od MUP TK

Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je utvrdila dva prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama postojećih zakona. Riječ je o: Zakonu o MUP-u TK i Zakonu o policijskim službenicima TK. Riječ je o primjeni člana 6. kojim se Uprava policije finansijski odvaja od MUP-a ili praktično stvara se nova budžetska pozicija. Proces diobe Uprave policije od MUP-a trebao bi biti u cjelosti okončan do izrade Budžeta TK za 2019. godinu.
Iz MUP-a i Uprave policije Tuzlanskog kantona podsjećaju da su predložene izmjene i dopune zakona, rezultat činjenice da je Kantonalna skupština usvojila Zakon o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima TK. Time su stvoreni preduvjeti za efikasniju primjenu diobnog bilansa, između MUP-a i Uprave policije. Za neometano i efikasno funkcioniranje Uprave policije bilo je potrebno utvrditi nove organizacijske jedinice i to prije svega one koje će biti zadužene za finansijske i materijalne poslove, koje sada postoje ali u sastavu MUP-a. Usklađene su i odredbe Zakona u dijelu koji se odnosi na zamjenu ministra. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona u suštini je usaglašeni tekst sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Izmjenama i dopunama precizirane su i osnove za prestanak radnog odbnosa i to na način da su u cjelosti usklađeni sa važećim odredbama Zakona o radu, pojašnjava Fejzić. Do sada su osnovi za prestanak radnog odnosa bili: pravomoćna zatvorska kazna od tri mjeseca i više i dan stupanja na izdržavanje te kazne. S obzirom na zakonsku praksu koja predviđa mogućnost tzv. otkupa zatvorske kazne do jedne godine, iz sadašnje odredbe kantonalnog zakona je izbrisan dio teksta koji se odnosi na dan početka izdržavanja kazne. Tako će ubuduće za gubitak posla u policija biti dovoljna pravomoćna sudska presuda sa izrečenom sankcijom od tri mjeseca zatvora i duže.