Do kraja godine akumulirani budžetski deficit ispod 40 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine. U ovom je periodu ostvaren budžetski višak u iznosu od 11 miliona KM i tendencija je smanjenja akumuliranog deficita na manje od 40 miliona KM. I Zavod zdravstvenog osiguranja u istom je periodu ostvario pozitivan finansijski rezultat koji iznosi blizu 6 miliona, navodi se u Izvještaju o ostvarenom Finansijskom planu ZZO TK za prvih šest mjeseci ove godine, a kojeg je usvojila Vlada TK. Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini.
Promatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke u kantonalnom budžetu za prvih šest mjeseci ove godine, koji iznose 166 miliona 203 hiljade i 170 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 155 miliona 155 hiljada i 126 KM, daa se zaključiti da je Budžet ostvario višak od 11 miliona 48 hiljada i 43 KM. Uzme li se u obzir, da se u ovu godinu ušlo sa naslijeđenim manjkom od 46 miliona, koji je početkom 2014. godine iznosio 99 miliona KM, onda je jasno o kakvom finansijkom rezultatu je riječ, podsjeća ministar.
Akumulirani manjak namjera je do kraja godine svesti na manje od 40 miliona KM, najavljeno je iz Ministarstva finansija. Vlada je u nastavku sjednice dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Te se izmjene odnose na neke projekte u općinama Sapna, Kladanj, Srebrenik i Živinice.
I Zavod zdravstvenog osiguranja u prvih pola godine je ostvario pozitivan finansijski rezultat od blizu 6 miliona KM.
Kantonalna Vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za prvo polugođe školske 2018/2019. godine. Vlada će sufinansirati troškove linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pisanim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i za učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže osnovne škole koju pohađaju kao najbližu, a koja se nalazi na području drugog kantona.
Vlada je na sjednici dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Shodno ovim izmjenama, a na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli odlučeno je da se nakon javnog oglašavanja raspiše dodatni rok za upis dodatnih 50 kandidata za Opći studij medicine na Medicinskom fakultetu u kategoriji redovnih studenata koji se sami finansiraju.
Po prihvatanju Informacije sa sastanka Pregovaračkog tima radi zaključivanja Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo kulture, sporta i mladih, da pripreme tekst sporazuma i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plate i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture, prema dogovoru koji je postignut sa sindikatima. Vlada je također odobrila općini Lukavac 20 hiljada KM, na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike BiH.