Humaniji odnos prema učenicima sa intelektualnim teškoćama u TK

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli Tuzla. U dijelu djelatnosti dodate su nove alineje koje se odnose na edukaciju roditelja/staratelja kroz organizovanje savjetodavnog rada sa zadacima, edukaciju nastavnika, stručnih saradnika redovnih osnovnih i srednjih škola u saradnji sa Pedgoškim zavodom, a bivšim učenicima sa umjerenim, teškim i težim intelektualnim teškoćama, je omogućeno vršenje profesionalnog osposobljavanja kroz rad u radionicama u skladu sa posebnim programom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ova mogućnost produžene edukacije predviđeno je najduže do njihove navršene 21 godine života, čime im se omogućava da i nakon završenog IX razreda, nakon kojeg nisu bili u mogućnosti nastaviti školovanje, ostanu u sistemu obarazovanja i profesionalnog usavršavanja. Također, izmjenama i dopunama usklađen je predmetni zakon sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, s obzirom na to da je JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli upisana u Registar osnovnih škola, da je djelatnost Zavoda u najvećem dijelu vezana za realizaciju obrazovnih i programskih sadržaja iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja.

Pročitajte...