INFORMACIJA o problematici aerozagađenja na području grada Tuzle

Građani Tuzle, naročito zimi, trpe veliko aerozagađenje. Aktivnosti svih nivoa vlasti u BiH, svih pravnih lica i građana, treba da budu usmjerene u cilju: OTKLANJANJA AEROZAGAĐENJA U TUZLI, U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU

NAJVEĆI UZROCI AEROZAGAĐENJA U TUZLI

1.TERMOELEKTRANA Tuzla ima staru tehnologiju, blokove stare od 40 do 55 godina (prosječni rok trajanja je od 20 do 25 godina), još nema uređaje za odsumporavanje, a godišnje spali oko 3,8 miliona tona uglja i emitira oko 50.000 tona SO2 u atmosferu. Domaćinstva, pojedini privredni subjekti i institucije na području grada Tuzla, spale do 250.000 tona uglja godišnje.

Studija „Zdravstveni trošak koji niko ne plaća – kako nas TE na ugalj čine bolesnima“ koju je HEAL (Health and Environment Alliance – najveća evropska mreža koja se bavi uticajem onečišćenja okoliša na zdravlje) objavila 2013. godine, između ostalog, obrazlaže da emisije iz termoelektrana na ugalj značajno pridonose onečišćenju okoliša. Npr. u augustu 2003., kada je došlo do prekida proizvodnje električne energije u SAD-u i Kanadi, 24 sata nakon nesreće zabilježene su 90% manje koncentracije SO2, 70% manje emitiranih čestica, a koncentracija štetnog ozona pri tlu je upola smanjena.

Dakle, Tuzla se razlikuje od drugih gradova i općina u BiH, po tome što ima termoelektranu, koja spali 94% od ukupno spaljenog uglja u Tuzli, a nema uređaj za odsumporavanje. Da Termoelektrana ima uređaj za odsumporavanje, u zraku bismo imali preko 90% manje SO2, u odnosu na sadašnje stanje.

1.1. RJEŠENJE PROBLEMA – UGRADNJA UREĐAJA ZA ODSUMPORAVANJE

Ovaj problem moguće je riješiti samo ugradnjom uređaja za odsumporavanje u Termoelektranu.Tako bi problem aerozagađenja sumpordioksidom bio smanjen za preko 90%.

Na sastanku sa rukovodstvom Elektroprivrede, obaviješteni smo da je ovo preduzeće donijelo investicionu odluku i time započelo pripremu za nabavku i ugradnju uređaja za odsumporavanje.Očekujemo realizaciju u najkraćem mogućem roku.

Zahtijevamo da osnivač Elektroprivrede BiH, Vlada Federacije, pomogne Elektroprivredi u rješavanju ovoga problema i to na slijedeći način:

a) da vrati Elektroprivredi BiH akumuliranu dobit (preko 60 miliona KM) i odredi da namjena tih sredstava bude ugradnja uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla.

Naime, Vlada je preuzela od Elektroprivrede BiH akumuliranu dobit iz prethodnog perioda, i odredila da namjena tih sredstava bude navodno projektovanje ili gradnja cesta. Zar nedavno povećanje akciza na gorivo, nije dovoljno za projektovanje i gradnju cesta?

b) da Vlada Federacije cjelokupna sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH (radi se o preko 30 miliona KM), za 2018. godinu, uloži u ugradnju uređaja za odsumporavanje u Termoelektranu Tuzla.

Vlada je svakako imala namjeru u projekat grijanja Sarajeva na toplu vodu iz TE Kakanj uložiti ova sredstva. Po našim saznanjima, nema ništa od tog projekta, pa je odlučujuće važno da ta sredstva budu uložena o uređaj za odsumporavanje u TE Tuzla. Smatramo da je iz sredstava preuzete akumulirane dobiti, sredstava federalnog Fonda, za zaštitu okoliša, kao i sredstava Elektroprivrede, moguće već u ovoj kalendarskoj godini izgraditi uređaj za odsumporavanje u TE Tuzla.

Zdravlje građana Tuzle i okolnih općina, važnije je i prioritetnije od plaćanja projektovanja cesta ili autocesta, koje će se nekada možda graditi, a možda ne graditi.

Ugrožavanje stabilnosti elektroenergetskog sektora, od strane Vlade Federacije BiH, kao i ugrožavanje mogućnosti investiranja u uređaj za odsumporavanje u TE Tuzla, ukupno slabljenje Elektroprivrede, udar je na osnovna prava građana, ne samo Tuzle, nego i cijele Bosne i Hercegovine.

Oduzimanje akumulirane dobiti Elektroprivredi, usporava ugradnju uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla, što dovodi Elektroprivredu u situaciju da može prekoračiti rok ugradnje uređaja za odsumporavanje, što će dovesti do toga da Energetska zajednica EU zabrani rad termolektrana. Ko će u toj situaciji snositi odgovornost za sve sumpordioksidom otrovane ljude, za sve rudare koji bi mogli ostati bez posla, sve zaposlene u elektroenergetskom sektoru? Dakle, na predloženi način, prestaje aerozagađenje u Tuzli, izbjegava se svaka opasnost za elektroenergetski sistem u Bosni i Hercegovini, pa i opasnost neostvarenja investicije u zamjenski Blok 7.

Dakle, bez uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla, nema rješavanja problema aerozagađenja u Tuzli, nema dozvole od Evropske energetske zajednice za nastavak rada TE Tuzla, bez Bloka 7 nema zamjene blokova starih od 40 do 55 godina, bez i jednog i drugog pod velikim upitnikom je nastavak rada TE Tuzla, što može predstavljati najveći mogući problem u BiH, i posebno problem za građane Tuzle, kojima TE Tuzla proizvodi toplu vodu za sistem daljinskog grijanja.

2. TUZLA NEMA ILI SKORO NEMA VJETRA. Osim toga što se Tuzla razlikuje od drugih što ima termoelektranu koja nema uređaje za odsumporavanje, Tuzla je, na žalost, posebna i po tome, što nema ili skoro nema vjetra.

Zbog nepovoljne temperaturne inverzije, koja se dešava u pojedinim danima, baš u zimskom periodu, dolazi do nagomilavanja zagađenja, radi stvaranja hladnog sloja zraka, koji se ne pomjera i iz razloga što na našem području nema dovoljno vjetra. Primjera radi, područje grada Mostara cijele godine ima vjetar jači od 8 km/h, dok na području grada Tuzle skoro u trećini godine (112 dana) nikako nema vjetra i to ga najmanje ima u zimskom periodu, što doprinosi da situacija tokom zimskih dana bude izrazito nepovoljna i, u danima temperaturne inverzije, problem stvara svaki aerozagađivač.

Dakle, Termoelektrana ispušta SO2, i izvan zimskog perioda. Kad nema niskih temperatura, vremenski uslovi nisu nepovoljni i emitovane zagađujuće materije se bez velikih problema šire dovoljno visoko, i dovoljno daleko od Tuzle, „razblažuju“ po veoma širokom okruženju, pa sama Tuzla, u tom periodu, ne trpi prekomjerno aerozgađenje.

2.1. PRIJEDLOG MJERA U VEZI SA NEDOSTATKOM VJETRA ODNOSNO PRIRODNOG PROVJETRAVANJA NA PODRUČJU TUZLE

Za sada je nemoguće uticati na to da se promijeni mikroklima Tuzle, i to na takav način, da Tuzla koja nema vjetra, odjednom dobije vjetar. Ipak, ovo je potrebno imati u vidu, te:

a) Kod pravnih lica i građana širiti svijest o tome, da niko, niti jedno pravno ili fizičko lice, ne smije vršiti niti minimalno aerozagađenje. Zbog nepostojanja vjetra, za Tuzlu je opasno svako, pa i najmanje aerozagađenje.

Pročitajte...