Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Vlada je danas utvrdila i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Izmjene i dopune ovog zakona proizašle su iz potrebe jer je Tuzla kao jedan od osnivača predškolskih ustanova stekla status grada tako da se na ovaj način omogućava da se kroz cijeli tekst Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao osnivač predškolskih ustanova pored općine može pojaviti i grad. Izmjenama se propisuje i rok od 30 dana od dana preuzimanja potpunog i urednog zahtjeva u kome stručna komisija Ministarstva utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada predškolske ustanove. Ovim nacrtom kvalitetnije su precizirane određene odredbe, obzirom da su se u primjeni postojećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pojavile određene nejasnoće i nedorečenosti.

 

Pročitajte...