Kalesija: Javni poziv za zapošljavanje osoba sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene
novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine
Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07,
7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog
koda 613973-Izdaci za volonterski rad, Općinski načelnik dana
21.01.2020.godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V

za angažovanje osoba sa visokom stručnom spremom na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I

Pozivaju se osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području
općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim
obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja
poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, a koja su
evidentirana kao nezaposlene osobe u JU Službi za zapošljavanje
TK-a-Biro Kalesija, da se prijave na Javni poziv za angažovanje osoba sa
visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa.

II

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerena fotokopija):

1. Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,

2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava),

3. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje – Biro
Kalesija za zapošljavanje (nakon sticanja visoke stručne spreme)

4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje osobe na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu
Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15,
75260 Kalesija.

III

Sa osobama koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave
dokumentaciju iz stava II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže
spremnost za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivaja
radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja osoba na stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općina
Kalesija, poslodavac i osoba na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će plaćati zakonom propisanih doprinosa
u skladu sa

čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16 i 89/18).

IV

Javni poziv za angažovanje osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine
Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija, medijima na području Kalesije
i otvoren je do 30.11.2020.godine ili do utroška budžetski sredstava za
ovu vrstu namjene.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc