Komisija za jednakoporavnost spolova Skupštine Tuzlanskog održala sjednicu

Komisija za jednakoporavnost spolova Skupštine Tuzlanskog razmatrala je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti  civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Ovim zakonom su omogućene jednokratne novčane pomoći za porodice sa troje i više djece. Komsiija je jednoglasno prihvatila ovaj  prijedlog zakona .

“Radi se o iznosu ne manjem od prosječne plate naravno kantona i zbog toga smo i prihvatili ove izmjene i dopune prijedloga s obzirom da je u budžetu  na jednoj od prošlih sjednica obezbjeđeno milion u ovu svrhu. Međutim, broj korisnika  u ovu svrhu još se ne zna.” -Azra Okić,predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

Komisija je razmatrala je Pokretanje inicijative za izradu Godišnjeg operativnog i finansijskog plana  za provedbu Džender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu po uzoru na ostale kantone.

“Na taj način ćemo ustanoviti odgavarajuća tijela i javne politike koje su uslov da se dođe do željenog unaprjeđenja ravnopravnsoti spolova na našem kantonu posebno u oblasti  zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja a to je ustvari  preduslov za prelazak ministarstva Tk, ministarstva finansija, za rodno odgovorno budžetiranje. Naime, napravit će se  analiza koja će na osnovu dosadašnjih  programa ministarstva, za koju neće biti potrebna dodatna sredstva, tako da je ova izrada ovog operativnog finansijskog plana zaista izvodiva.” -Azra Okić predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

Osim navedenog Komisija je  razmatrala niz drugih predstavki I akata.