MVPBiH objavilo javni oglas za suca u Evrposkom sudu za ljudska prava

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas je u skladu sa odlukom Predsjedništva BiH, objavilo javni oglas za izbor kandidata za poziciju suca u ime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR).

Evropski sud za ljudska prava ustanovljen je Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda  iz 1950. godine i kao sudska institucija za zaštitu prava i sloboda djeluje od 1959. godine u sklopu najstarije evropske organizacije, Vijeća Evrope, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Pravila postupka pred Sudom regulirana su Poslovnikom Suda i Konvencijom.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju dana 12. jula 2002. godine i tim činom je prihvatila nadležnost Evropskog suda za ljudska prava da odlučuje o aplikacijama/zahtjevima bilo koje fizičke osobe, nevladine organizacije, skupine pojedinaca ili druge države članice koji tvrde da su žrtve povrede prava utvrđenih u Konvenciji što ih je počinila Bosna i Hercegovina.

Kandidati za suca Evropskog suda za ljudska prava moraju, među ostalim, biti visokog moralnog ugleda, ispunjavati uvjete koji se traže za obavljanje visokih sudačkih dužnosti ili biti pravnici priznati kao ugledni stručnjaci.

Uvjet je i da posjeduju radno iskustvo u oblasti zaštite lјudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja demokracije i vladavine prava te da aktivno vladaju jednim i pasivno drugim službenim jezikom Vijeća Evrope, to jest engleskim i francuskim.

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama i na web stranici MVP BiH VIDEO

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavlјivanja javnog oglasa, navodi se u saopćenju.

 

Pročitajte...