Na sjednici OV Sapna o Budžetu i komunalnoj infrastrukturi

Vijeće općine Sapna održalo je danas 13. redovnu sjednicu na kojoj je razmatran i usvojen obiman dnevni red od čak dvadeset tačaka. Uz ostalo je usvojen polugodišnji izvještaj o općinskom budžetu, ne više odluka koje se odnose na rješavanje pitanja komunalne infratstruktuire.
vijeće općine Sapna usvojilo je kriterije, uvjete i postupak ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, kao i Odluku o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se graditi u okviru CEB II projekta ”Zatvaranja kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja, podprojekt Sapna. Vijeće je podržalo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Sapna za period prvih šest mjeseci ove godine. Donesena je i Odluka o davanju na korištenje Sportske dvorane Sapna Komunalnom preduzeću Sapna. Radi se o povjeravanju tog objekta na upravljanje i održavanje, kao i prijenos svih ostalih nadležnosti koje proizilize iz propisa, pojašnjava predsjedsavajući OV Sapna. Jedna od manjih prostorija biće dodijeljena i za potrebe smještaja ureda MZ Kraljevići. Vijeće je donijelo dvije odluke koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta, a za potrebe nastavka gradnje i rekonstrukcije regionalnog puta R456 Priboj – Sapna. Vijeće je, uz ostalo, usvojilo Odluku o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva općine Sapna, Izvještaj o radu i poslovanju JKP ”Sapna” za prošlu godinu, kao i Nacrt plana upravljanja otpadom na području općine Sapna za period 2018-2023. godina.

Pročitajte...