Odbijen prijedlog izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Elzina Pirić.

Vlada FBiH smatra da se predložena izmjena odnosi samo na izmjenu dijela formule, bez sagledavanja svih kriterija iz člana 9. tog zakona i da predložene izmjene propisa direktno utječu na sve županijske proračune u Federaciji BiH.

To dovodi do ugrožavanja ravnoteže županijskih proračuna ustanovljenih postojećom formulom, kao i do devijacija u raspodjeli prihoda koje nisu analizirane, pa je za ovaj prijedlog potrebno dobiti podršku svih županija, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Nije prihvaćena ni inicijativa za donošenje izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sabina Ćudić.

U obrazloženju je navedeno da je inicijativa usmjerena na izmjenu osnovice za obračun naknada za priznavanjem prava po federalnom zakonu. Naime, umjesto dosadašnjih fiksnih 274,40 KM, osnovica bi bila u visini prosječne plaće na razini FBiH (zaokružen iznos na 900 KM).

Predloženo je i da Zakon, osim osobama s invaliditetom sa utvrđenim stupnjem oštećenja organizma u visini od 90 posto i 100 posto, pruži materijalnu potporu i osobama s invaliditetom s oštećenjem organizma u visini od 60, 70 i 80 posto, te da se poveća postotak od osnovice za obračun prava za osobnu invalidninu po kategorijama od 60 do 100 posto. Ističući da je za provedbu predloženih izmjena u cijelosti ukupno potrebno 747.000.000 maraka te uzimajući u obzir stalni priljev novih korisnika, Vlada je ovu inicijativu ocijenila neprihvatljivom.

Vlada FBiH je razmatrala zaključak Skupštine Kantona Sarajevo od 25. 9. 2019. godine, koji se odnosi na imenovanje članova Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U izjašnjenju Federalna Vlada FBiH navodi da, do okončanja ove procedure, odnosno do donošenja konačnih rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora KCUS-a od strane Vlade Federacije BiH, Upravni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo imenovan rješenjima Vlade Federacije BiH od 13. siječnja 2017. godine i od 30. 5. 2019. godine, ostaje u mandatu.