Održana sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas je na 145. sjednici prolongiralo je za narednu sjednicu razmatranje Informacije o provedbi Sporazuma o pitanjima sukcesije – primjena Aneksa G u Republici Hrvatskoj zbog obaveza ministara prema sjednici Predsjedništva BiH.

Vijeće ministara BiH na sljedećoj sjednici razmatrat će integralnu informaciju koju će pripremiti ministar pravde BiH, a bh. član Stalne zajedničke komisije viših predstavnika država nasljednica dopunit će je u dijelu koji se odnosi na ukupno provođenje Aneksa G u svim državama potpisnicama Sporazuma o sukcesiji.

UREDITI PITANJE GRANIČNIH PRIJELAZA SA HRVATSKOM U INTERESU GRAĐANA I PRIVREDE
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, čime se žele trajno riješiti otvorena pitanja  u interesu građana i privrednika dviju država.

Nakon stupanja na snagu Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, građani i privrednici iz BiH pokrenuli su više inicijativa za njegovu izmjenu, što je rješavano privremenim odlukama o prekategorizaciji određenih graničnih prijelaza. Sada se ovi problemi žele trajno riješiti, kako bi se olakšao prelazak zajedničke državne granice i uspostavio efikasan sistem kontrole njenog prelaska.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika sporazuma  predložen je ministar sigurnosti.

UNAPREĐENJE SISTEMA SIGURNOSTI HRANE U BOSNI I HERCEGOVINI
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju u vezi sa implementacijom projekta „Unapređenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini u okviru razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Češke“.

Memorandum se zaključuje između Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva Federacije BiH, Vlade Brčko Distrikta BiH – Odsjek za poljoprivredu, vodoprivredu  i šumarstvo, entitetskih uprava za inspekcijske poslove, Inspektorata Brčko Distrikta BiH i Češke razvojne agencije, Centralnog instituta za nadzor i kontrole u poljoprivredi, Brno te Državnog veterinarskog instituta, Prag.

Projekt će doprinijeti poboljšanju sigurnosti hrane u BiH, fokusirajući se na odgovornu poljoprivrednu proizvodnju i promoviranje hrane koja ne šteti ljudskom zdravlju. Radi se o konkretnoj podršci uspostavljanju funkcionalnog sistema kontrole pesticida,  đubriva i integralne zaštite bilja te sistema službenog uzorkovanja za salmonelu, kao i  pilot – sistema za kontrolu aditiva u hrani. U cijelosti je usklađen s preporukama Evropske komisije u  ovoj oblasti i ojačat će nadležne organe na svim nivoima vlasti.

Prijedlog za zaključivanje ovog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

PRISTUPANJE BiH OECD GLOBALNOM FORUMU
Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pridruživanje Bosne i Hercegovine Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe.

Bosna i Hercegovina će se na ovaj način pridružiti  državama članicama Globalnog foruma u borbi protiv poreskih utaja provođenjem međunarodno usaglašenih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija u ovoj oblasti. Istovremeno će se stvoriti uvjeti za pristup programima tehničke pomoći Globalnog foruma.

Predsjedništvu BiH je predloženo da se državni ministar finansija i trezora ovlasti za podnošenje aplikacije za članstvo BiH u Globalnom forumu.

Za članstvo BiH u tom forumu u 2018. godini bit će osigurano oko 17,5 hiljada eura.

Globalni forum o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe ima 145 članica, među kojima su sve države Grupe G20, kao i sve članice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Djeluje kao samofinansirajuće tijelo sa zasebnim Sekretarijatom u okviru OECD-a.

NASTAVAK RAZVOJNE SARADNJE BiH I SR NJEMAČKE
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje za 2016. godinu, vrijednih ukupno 7,5 miliona eura.

Tako će 4,5 miliona eura, po 2,25 miliona eura, biti usmjereno na podršku jačanju javnih institucija i energetsku efikasnost, a sa tri miliona eura, i to po 1,5 miliona eura, bit će podržani projekti  „Stručno obrazovanje“  i “Program za lokalnu samoupravu i podsticanje privrede”. Ovim se nastavljaju projekti započeti 2013. godine, koje je realiziralo Društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa lokalnim zajednicama u BiH.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika  je predložen ministar vanjskih poslova.

KROMPIR SIGURAN ZA IZVOZ IZ BiH I PLASMAN U BiH
Nije utvrđeno prisustvo ispitivanih karantinskih štetnih organizama na krompiru koji je proizveden u Bosni i Hercegovini u 2017. godini, navodi se u Izvještaju koji je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa – Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, usvojilo Vijeće ministara BiH, a koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.

Praktično to znači da BiH ispunjava fitosanitarne zahtjeve za nastavak izvoza u zemlje Evropske unije i za plasman na domaće tržište

Izvještaj je sačinjen u sklopu programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini koji provodi Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja u saradnji s nadležnim entitetskim ministarstvima poljoprivrede i Brčko Distrikta BiH.

Bosna i Hercegovina je jedna od malobrojnih zemalja izvan Evropske unije koja od polovine 2015. godine može sa EU trgovati merkantilnim krompirom, nakon što je priznata kao zemlja bez prisustva prstenaste truleži krompira.

IZ TEKUĆE REZERVE ODOBRENO UKUPNO 64 HILJADE KM
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – mart 2018. godine.

Prema Informaciji, od  planiranih 2.269.000 KM sredstava tekuće rezerve u periodu januar – mart  2018. godine odobreno je ukupno 64.000 KM, od čega je 59.000 KM korišteno po osnovu pojedinačnih odluka članova Predsjedništva BiH, a 5.000 KM na osnovu pojedinačnih odluka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

DELEGACIJA VMBiH NA SAMITU O ZAPADNOM BALKANU U LONDONU
Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Ministarstva vanjskih poslova  o predstojećem Samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu u okviru Britanskog predsjedavanja Berlinskim procesom na kojem će učestvovati delegacija Vijeća ministara BiH.

Samit će uz sastanak regionalnih premijera, koji će biti održan 10. jula, okupiti ministre vanjskih poslova te ministre sigurnosti i unutrašnjih poslova Zapadnog Balkana na odvojenim sastancima 9. jula u Londonu,  dok će 4. jula u Beču biti  održan regionalni sastanak ministara ekonomije.

Ministarstvo vanjskih poslova pripremit će i dostaviti Vijeću ministara BiH prijedlog članova Koordinacionog tima za pripremu učešća BiH na Samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu u kojem će biti predstavnici nadležnih državnih ministarstava i Direkcije za evropske integracije.

POČELE PRIPREME ZA ORGANIZACIJU GODIŠNJEG SASTANKA EBRD GUVERNERA
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o imenovanju Koordinacijskog tijela za praćenje i koordinaciju aktivnosti organiziranja godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD-a 2019. godine u Sarajevu u koji su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH.

Godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) bit će održan u Sarajevu od 7. do 9. maja 2019.  godine.

Ovaj sastanak, koji se prvi put održava u Bosni i Hercegovini, inicirao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a uz guvernere EBRD-a iz cijelog svijeta okupit će i veliki broj poslovnih ljudi, saopćeno je iz VMBiH.

Pročitajte...